Kursa kods VadZ3023

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības likumdošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Cunskis

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Papildliteratūra

1. Strupišs A. Komerclikuma komentāri (A daļa). Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 2003.
2. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā (mācību līdzeklis). Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Latvijas ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta ziņotājs. Rīga: Saeimas Kancelejas izdevniecība. ISSN 1407-1096.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".

Kursa anotācija

Kursā apgūst likumdošanas procesu, valsts funkcijas uzņēmējdarbībā (komercdarbībā), uzņēmējdarbības likumdošanas pamatus, uzņēmējdarbības formu likumdošanas bāzi, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, uzņēmuma darbību regulējošos un reglamentējošos normatīvos aktu, uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru. Teorētiskās zināšanas studenti iegūst lekcijās un patstāvīgi studējot ieteicamo literatūru. Praktisko nodarbību mērķis ir attīstīt studentiem uzņēmēja domāšanu un prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšānas: par normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas gaitu saistībā ar uzņēmējdarbību un šai procesā iesaistītajām institūcijām, balstoties uz noteiktās komercdarbības formas iespējām piedalīties likumdošanas procesā.
Prasmes: orientēties normatīvo aktu kopumā, atrast nepieciešamo likumisko pamatojumu situācijas analīzei, pielietot likumus, ministru kabineta noteikumus un ES regulas uzņēmējdarbības veikšanai.
Kompetence: pamatojoties uz komercdarbības formām, to atšķirībām un kopīgajām iezīmēm, rast iespēju situācijas analīei, balstoties uz noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Kursa plāns

1 Normatīvā akta jēdziens, veidi, klasifikācija, hierarhija
2 Likumdošanas process
3 Normatīvo aktu spēkā stāšanās laiks
4 Valsts pārvaldes institucionālā sistēma
5 Valsts budžeta veidošanās
6 Nodokļu un nodevu sistēma
7 Uzņēmuma iekšējās un ārējās finansēšanas iespējas un noteikumi
8 Saimnieciskās darbības veidi
9 Individuālā uzņēmuma darbības reģistrācija un darbības priekšnoteikumi
10 Komercdarbības formu dibināšana un reģistrācija; darbības izbeigšana un likvidācija
11 Kooperatīvās darbības nosacījumi
12 Iepurkumi valsts un pašvaldību vajadzībām
13 Darba attiecību nodibināšana un izbeigšana
14 Konkurences un reklāmdošanas prasības un noteikumi
15 Starptautiskās sadarbības priekšnoteikumi
16 Ēnu ekonomikas veidošanās pamatprincipi un novēršanas pamatdarbības

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāuzraksta 3 kontroldarbi. Kontroldarbus raksta pēc attiecīgās tēmas apguves, mācībspēka noteiktajā laikā. Kontroldarbus pārrakstīt nedrīkst.
Studentam patstāvīgi jāsagatavo seminārnodarbība - iepriekš izvēlētai tēmai atbilstoši seminārnodarbību paraugtēmām - sagatavojot teorētisko pamatojumu, prezentāciju un izdales materiālus.
Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no kontroldarbos, seminārnodarbībā un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. kontroldarbos – 60 p., patstāvīgā darbā – 30 p. un nodarbību apmeklējums – 10 p. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Balodis K., Ievads Civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
2. Galkina V., Lukašina O. Uzņēmējdarbības tiesības. Rīga: BKI, 2005.
3. Komerclikums – Latvijas Vēstnesis, 04.05.2000.
4. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J. Neimanis, 2004.