Kursa kods VadZ3021

Kredītpunkti 2

Konkurētspēja uzņēmējdarbībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Upīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par konkurētspēju kā uzņēmuma veiksmīgas attīstības priekšnosacījumu, pētot konkurētspējas būtību, nosacījumus, faktorus, attīstības posmus un stratēģijas. Kursa ietvaros tiek iegūta prasme kompleksi novērtēt un noteikt uzņēmuma konkurētspēju. Sniegts ieskats par konkurētspējas novērtēšanu valsts un reģiona līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - studējošie iegūst pamatzināšanas par konkurētspējas teorētiskajiem aspektiem, tās noteikšanu uzņēmuma līmenī, izprotot konkurētspējas nozīmi uzņēmuma veiksmīgas darbības nodrošināšanā;
• Prasmes – studējošie iegūst prasmi kompleksi novērtēt un noteikt uzņēmuma konkurētspēju, ietverot uzņēmējdarbības vides ietekmes novērtējumu, uzņēmuma personāla, produkcijas konkurētspējas novērtējumu; spēj patstāvīgi izdarīt secinājumus un veidot priekšlikumus par uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanu atbilstoši uzņēmuma attīstības stratēģijai;
• Kompetence – studējošie, izmantojot apgūtās teorētiskās likumsakarības, spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un kompleksi novērtēt uzņēmuma konkurētspēju; prot patstāvīgi pieņemt lēmumus par uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem, izprotot komplekso uzņēmējdarbības vides ietekmi un nepieciešamību uzturēt uzņēmuma konkurētspēju atbilstoši mainīgajai ekonomiskajai situācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konkurences un konkurētspējas traktējumi, to tiesiskais regulējums Latvijā.
2 Reģiona un valsts konkurētspējas novērtēšana, konkurētspējas indeksi.
3 Ārējās vides ietekmes novērtēšana. PEST analīze.
4 Nozares konkurētspējas ietekme. M.Portera piecu spēku modelis.
5 Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana. Uzņēmuma resursu audits. VRIO matrica.
6 Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana un attīstīšana.
7 Konkurētspējīgās priekšrocības attīstīšana uzņēmumā. 1.kontroldarbs.
8 Konkurētspējas nodrošināšanas pasākumi uzņēmuma līmenī.
9 Preču un pakalpojumu konkurētspējas noteikšana.
10 Preču un pakalpojumu konkurētspējas noteikšana.
11 Servisa konkurētspējas novērtēšana.
12 Personāla konkurētspējas novērtējums.
13 Uzņēmuma konkurētspējas noteikšana.
14 Uzņēmuma konkurētspējas noteikšana.
15 Konkurētspējas dinamiskā būtība. 2.kontroldarbs.
16 Ieskaite. Patstāvīgā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums veidojas semestra laikā no sekojošām aktivitātēm: divi kontroldarbi, praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgā darba prezentēšana, testa veida ieskaite.
Studiju kursu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji).

Pamatliteratūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp..
2. Caune J., Dzedons H., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2000. 232 lpp.
3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
4. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. Autoru kolektīvs LLU EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.

Papildliteratūra

1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособностъ: экономика, стратегия, управление. Учебное пособие. Москва: Инфра-М: 2000. 311 с.
2. Портер М. Конкуренция. Москва: Уильямс, 1999. 496 с.
3. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 147 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: biznesa ideju žurnāls. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", 1998. ISSN 1407-2505.
2. Dienas Bizness. Rīga: SIA "Dienas Mediji", 2000. ISSN 1407-2041.
3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”. Izvēles kurss EF bakalauriem pilna un nepilna laika studijās akadēmiskajā studiju programmā „Ekonomika”.