Kursa kods VadZ3019

Kredītpunkti 2

Bezpeļņas sektors

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc. (Emeritus)

Maiga Krūzmētra

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Bezpeļņas sektors (NVO) - neatņemama pilsoniskās sabiedrības iezīme. Bezpeļņas sektora rašanās un attīstība pasaulē un Latvijā. Bezpeļņas sektora darbības pamatvirzieni XXI gadsimta sākumā. Bezpeļņas sektora struktūra. Bezpeļņas sektora institūciju savstarpēja sadarbība kā arī sadarbība ar valsts institūcijām un pašvaldībām. Internacionālu apvienību veidošanās. Bezpeļņas sektora nākotne

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par BPS nozīmi sabiedrībā, tā darbības galvenajiem virzieniem un attīstību dažādās pasaules valstīs. Prasmes uz vispārējās informācijas bāzes veikt BPS analīzi Latvijā. Kompetence -apgūtas zināšanas un prasmes darbībai BPS

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pilsoniskā sabiedrība - pilsoņu sabiedriskās pašorientēšanās sistēma.
2 Bezpeļņas sektors (NVO/BPO) - tilts starp cilvēku, valsti un sabiedrību
3 Bezpeļņas sektora būtība, rašanās un attīstība
4 Bezpeļņas sektora loma cilvēka kapitāla un sociālā kapitāla veidošanā
5 Bezpeļņas sektora darbības galvenie virzieni un organizātoriskās formas
6 Lokālas, nacionālas, reģionālas un internacionālas bezpeļņas organizācijas
7 Bezpeļņas sektora darbību regulējošā likumdošana un finanses Latvijā un pasaulē
8 Bezpeļņas sektora institūciju savstarpēja sadarbība, sadarbības nosacījumi un rezultāti Latvijā
9 NVO centri, to loma organizāciju sadarbības veidošanā un attīstībā
10 Bezpeļņas sektora sadarbības ar valsts iestādēm un pašvaldībām nozīme, līdzdalība to funkciju relizēšanā
11 Bezpeļņas sektors Latvijā 20. gadsimta 90. gados un 21. gadsimta sākumā
12 Bezpeļņas sektors šodienas Rietumu pasaulē
13 Bezpeļņas sektora starptautiska sadarbība: apvienību veidošana un to nepieciešamība
14 Bezpeļņas sektora darbinieki un brīvprātīgie, apmācību centri, kursu programmas
15 Bezpeļņas sektora darbības pētniecības centri, konferences, publikācijas
16 Bezpeļņas sektora attīstības perspektīvas XXI gadsimtā Latvijā un pasaulē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visos praktiskajos darbos auditorijā un jāizpilda visi patstāvīgi veicamie darbi, ieskaite ar atzīmi kursa noslēgumā.

Pamatliteratūra

1. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008..-2012. gadam.Rīga:IUMSIL, 2008, 44 lpp.
2. Nevalstisko organizāciju sektora klasifikācija un datu apkopošana. Rīga: IUMSIL, 2008, 43 lpp.
3. Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. Ed. by Solomon L. M...Volume Two.Kumarian Press, 2004, 368 p.
4. Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. Ed. by Solomon L. M...Volume One.Kumarian Press, 1999, 532 p.

Papildliteratūra

1. .Anheier.H. K Nonprofit Organizations: Theory, Management and Policy. New York, London: Routledge, 2nd edition, 2010.
2. The NGO Café. Virtual Library on Non-Governmental Organizations.[Tiešsaiste] [Skatīts 17.03.2011.] Pieejams: www.gdrc.org/ngo/
3. Third Sector Research. Ed. by Rupert Taylor. New York - London: Springer, 2010. 342 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Voluntas:Oficial Journal of ISTR, 2010-2011.-ISSN: 1573-7888 (electronic version).
2. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly: SAGE publication. [Tiešsaiste] [skatīts 17.03.2011.] Pieejams: http://nvs.sagepub.com/
3. Nonprofit management and Leadership: Wiley Online Library. 2010-2011. - ISSN: 1542-7854.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Sabiedrības pārvaldes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas pilna un nepilna laika studentiem