Kursa kods VadZ3016

Kredītpunkti 2

Organizāciju kultūra

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Politikas zinātneSabiedrības vadība32161616/11/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Ķusis

Vēstures doktors

Papildliteratūra

1. Lewis J. Cultural Studies. London: SAGE Publications, 2002. 492 p.
2. Организационная культура. Москва: Экзамен, 2006. 653 c.
3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. Москва и др.: Питер, 2007. 330 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagons Industry, 2010.- ISSN: 1407- 2041.
2. European Journal of Work & Organizational Psychology: The official journal of the European Association of Work and Organizational Psychology. 2009.- ISSN: 1464 - 0643. Print ISSN: 1359-432X
3. Organizational Culture. Family Business Experts. [tiešaiste].[skatīts 19.01.2011.] Pieejams: http://www.family-business-experts.com/family-business-experts.html

Piezīmes

LLU visu fakultāšu studentiem un maģistrantiem obligātās vai brīvās izvēles studiju kurss rudens semestrī.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem faktoriem, tās attīstības procesu un vadību. Rezultātā tiks apgūta prasme izvērtēt un veidot organizācijas iekšējo vidi, atbilstoši klientu vajadzībām, izpratne par organizāciju kultūru ietekmējošiem faktoriem un ar kultūru saistītiem procesiem organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par organizāciju kultūras veidošanas pamatprincipiem, tipoloģiju, līmeņiem un pētīšanas metodoloģiju; par organizāciju kultūras vadīšanu un to ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem faktoriem;
prasmes novērtēt un veidot organizācijas iekšējo vidi atbilstoši klientu vajadzībām;
kompetence: izstrādāt, ieviest un vadīt organizācijas kultūru; veidot un uzturēt organizācijas tēlu; organizēt darbinieku motivācijas sistēmu.

Kursa plāns

1 Organizācijas jēdziens un tipoloģija.
2 Organizācijas kultūras jēdziens un tipoloģija.
3 Organizācijas kultūras jēdziens un tipoloģija.
4 Organizācijas kultūras pētīšanas un novērtēšanas metodes un instrumentārijs.
5 Organizācijas kultūru ietekmējošie ārējās vides faktori.
6 Organizācijas tēls un reputācija.
7 Organizācijas kultūras redzamā daļa.
8 Organizācijas kultūras redzamā daļa.
9 Organizācijas kultūras neredzamā daļa.
10 Organizācijas kultūras neredzamā daļa.
11 Organizācijas ētika un ētikas kodekss.
12 Laika un telpas izpratneorganizāciju kultūrā.
13 Tehnoloģijas, to ietekme uz organizācijas kultūru.
14 Organizācijas kultūra un personāls. Organizācijas kultūras vadības specifika.
15 Organizāciju kultūras attīstība un pārmaiņu process. Kultūras novērtēšana.
16 Organizāciju kultūras teorijas attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija - 30%; nodarbību apmeklējums- 20%; ieskaite vai ieskaite ar atzīmi (pēc studiju plāna) - 50%.

Pamatliteratūra

1. Barets R. Vērtīborientētas organizācijas izveide. Rīga: Domas Spēks, 2008. 227 lpp.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra. Rīga: Jumava, 2009. 182 lpp.
3. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.Ir LLU FB (34 eks.)
4. Trompenaars F., Woolliams P. Business Across Cultures. Padstow, Cornwall: T.J.International Ltd, 2003. 362 p.[Pieejama SZF Metodiskajā kabinetā]