Kursa kods VadZ3009

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Inese Saulāja

Mg. oec.

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa noklausīšanās studenti iegūst zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbība, tās, pamatprincipi, zinās kas ir uzņēmējs un uzņēmums. Ir attieksmes un izpratne par uzņēmējdarbības vides izmaiņām un prot to salīdzināt ar citām valstīm. Noklausoties kursu, students pārzina komercdarbības formas, kā arī uzņēmuma dibināšanas un organizēšanas pamatprincipus. Ir izpratne par uzņēmuma plānošanu, organizēšanu, efektivitāti. Students saprot, ko nozīmē uzņēmuma maksātnespēja un kā notiek uzņēmuma likvidācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas – par uzņēmējdarbības būtību, praksē lietoto terminoloģiju un to jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par uzņēmējdarbības jēdzieniem un pamatprincipiem. Pēc kursa noklausīšanās students pārzinās uzņēmējdarbības vides faktorus un to galvenos rādītājus.
• Prasmes – prot pielietot plānošanas, situācijas analīzes, konkurentu analīzes u.c. metodes uzņēmumos. Prot ģenerēt uzņēmējdarbības ideju, kā arī to pamatot. Izstrādāt analīzes kopumu jaunam uzņēmumam (argumentēt un pierādīt idejas dzīvotspēju).
• Kompetence - Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas komercdarbības (uzņēmējdarbības) idejas, kā arī praktiskas prasmes jauna uzņēmuma dibināšanā, izstrādājot biznesa plāna sastāvdaļas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi
2 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) jēdzieni, pamatprincipi
3 Uzņēmējdarbības tiesiskā bāze, likumdošana
4 Uzņēmējdarbības vide
5 Riski uzņēmējdarbībā
6 Riski uzņēmējdarbībā
7 Uzņēmējs. Uzņēmēja rīcību noteicošie faktori
8 Komercdarbības formas, to klasifikācija
9 Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana
10 Uzņēmums un tā dzīves cikls
11 Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi
12 Uzņēmuma finansēšanas avoti
13 Uzņēmējdarbības plānošana, plānu veidi un to nozīme (biznesa plāns)
14 Uzņēmuma stratēģiju analīze
15 Uzņēmuma konkurence un konkurētspēja
16 Uzņēmuma maksātnespēja

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem praktiskiem darbiem, nokārtoti visi kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: teorētiskā ievirze, testi, metodikas, aprēķini, semināri, diskusiju jautājumi. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490. lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 183 lpp.
3. Komerclikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160 (2069/2071), 4.maijs, 2000.
4. Hofs K. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Raka, 2004. 140 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes: Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1994-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" studentiem.