Kursa kods VadZ3006

Kredītpunkti 2

Sabiedrisko attiecību pamati

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Normunds Aģis

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sabiedrisko attiecību būtību un to veidošanos, dot iespēju iepazīties ar teorētiskām atziņām, uzskatiem, viedokļiem par sabiedrisko attiecību būtību, palīdzēt veidot izpratni par teorētisko un praktisko iemaņu savienojamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. zināšanas par sabiedrisko attiecību vietu un nozīmi organizācijas darbībā un veiksmīgā attīstībā
2. pilnveidot sekojošas prasmes:
- analītiskā domāšana;
- argumentācija un kritiskā domāšana;
- strādāt grupā un individuāli;
- plānot un organizēt savu darbu;
- analizēt un sistematizēt iegūto informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus.
3. veidot kompetenci un spēt analizēt dažādas situācijas, modelēt iespējamos attīstības procesus, izejot no teorētiskajām zināšanām un iegūtajām prasmēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Kursa struktūras raksturojums. Literatūras apskats.
2 Sabiedrisko attiecību būtība.
3 Pārskats par sabiedrisko attiecību vēsturi.
4 Sabiedrisko attiecību darbinieki.
5 Sabiedrisko attiecību nozīme, to vieta un loma valsts institūcijās. SA kā vadības funkcija.
6 Sabiedriskās attiecības un iekšējā/ ārējā organizācijas komunikācija.
7 Sabiedrisko attiecību nozīme, vieta un loma nevalstiskajās organizācijās.
8 Sabiedrisko attiecību process. Kampaņas.
9 Sabiedrisko attiecību procesa vadīšana un organizēšana.
10 Masu saziņas līdzekļu un sabiedrisko attiecību darbinieku savstarpējās attiecības, sadarbības iespējas.
11 Organizācijas tēla veidošana, izmantojot sabiedriskās attiecības.
12 Sabiedrisko attiecības un to nozīme krīzes situācijās.
13 Sabiedrisko attiecību efektivitātes izvērtēšana.
14 Sabiedrisko attiecību prakse Latvijā.
15 Sabiedrisko attiecību ētika un profesionālisms.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Grupu darbs
- Argumentēta eseja
- Ieskaite ar atzīmi, kuras veidu nosaka pasniedzējs.

Pamatliteratūra

1. Katlips S.M., Senters A.H., Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots, 2002. 763 lpp.
2. Veinberga S. Publiskās attiecības PR: teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 327 lpp.
3. Herbst D. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 184 lpp.
4. Johnston J., Zawawi C. Public Relations: Theory and Practice. Crows Nest: Allen & Unwin, 2009. 504 lpp.

Papildliteratūra

1. Veinberga S. Masmediji: Prese, radio un televīzija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 358 lpp.
2. James M. Public Relations. Ultimo: Career FAQs, 2006. 151 lpp.
3. Bernays E .L. Public Relations. Whitefish: Kessinger Pub Co, 2004. 374 lpp.

Piezīmes

"B" daļas izvēles studiju kurss SZF bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studijās.
"C" daļas brīvās izvēles studiju kurss SZF bakalaura studiju programmā „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” pilna laika studijās.