Код курса VadZ2043

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчики курса

author

Lāsma Līcīte

author

Agnese Radžele-Šulce

Учебная литературa

1. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp.
2. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas pamati: ievads sporta ētikā. Rīga: RaKa, 2003. 201 lpp.
3. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2011. 271 lpp.
4. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2006. 155 lpp.

Дополнительная литература

1. Efektīva komunikācija. Grāmatu sērija „Harvard business review on”. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
2. Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp.
3. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Biznesa psiholoģija". Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite", ISSN 1691-3183. (Pieejams arī: http://www.biznesapsihologija.lv/2010/items/aprilis-maijs-2010.html)
2. Žurnāla "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)