Kursa kods VadZ2043

Kredītpunkti 3

Biznesa ētika, etiķete

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte

Dr. oec.

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti izpratīs ētikas un etiķetes nozīmi oficiālo un privāto personu savstarpējā saskarsmē, kā arī gūs ieskatu uzņēmējdarbības ētikas un lietišķās etiķetes pamatjautājumos. Tiks apgūtas pareizas sabiedrībā pieņemtās labās uzvedības normas, īpaši akcentējot šo normu atšķirības starptautiskā mērogā, un veidota izpratne par uzvedības kultūras nozīmi, kas atvieglo un sekmē savstarpējo sadarbību. Kursā iegūtās zināšanas palīdzēs veidot pozitīvu un sociāli atbildīgu savas organizācijas tēlu, kas savukārt vairo klientu uzticību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par ētikas un etiķetes būtību, to vēsturisko attīstību, kā arī ētikas un etiķetes veidiem. Studentam veidojas izpratne par biznesa ētiku un lietišķo etiķeti Latvijas un starptautiskā kontekstā, kā arī veidojas zināšanas par ētikas un etiķetes būtību un nozīmi biznesa vidē;
• prasmes – pārzināt un prast pielietot biznesa ētikas un lietišķās komunikācijas, un uzvedības pamatprincipus uzņēmējdarbībā - sasveicinoties, piedaloties lietišķās sarunās, organizējot lietišķus pasākumus. Students spēs atklāt, ieraudzīt un analizēt ētikas jautājumus savā profesionālajā darbā un sabiedrībā, risināt ētisko aspektu un etiķetes problēmas, dilemmas un to cēloņus; veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un neētisku rīcību;
• kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas, kas paplašina redzesloku un vairo pašpārliecinātību uzņēmējdarbības vidē.

Kursa plāns

1 Ētikas būtība un nozīme biznesā.
2 Ētikas virzieni un darbības jomas.
3 Ētikas kodekss.
4 Biznesa ētikas pamatprincipi.
5 Komunikācijas ētika.
6 Ētika un sociāli atbildīga uzņēmējdarbība.
7 Valsts loma ētiskas uzņēmējdarbības regulēšanā.
8 Etiķetes būtība un nozīme biznesā. Etiķetes veidi un to pielietojums.
9 Lietišķās sarunas, lietišķās telefonsarunas, lietišķā sarakste.
10 Ofisa etiķete. Biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā (biznesa) etiķetē.
11 Neverbālā saskarsme kā lietišķās etiķetes sastāvdaļa. Vizītkartes, biznesa dāvanas, telpa, ielūgumi.
12 Apģērbs lietišķajā etiķetē.
13 Galda kultūra lietišķajā etiķetē.
14 Starptautiskā lietišķā saskarsme. Pieklājības normas starptautiskajā arēnā.
15 Lietišķā etiķete Eiropā: Rietumeiropa, Vidusjūras reģiona valstis, Centrāleiropa un Austrumeiropa.
16 Lietišķā etiķete Āzijas valstīs, Amerikā un Āfrikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no sekojošiem komponentiem: rakstiskā eksāmenā saņemto punktu skaits, pārbaudes darbos saņemto punktu skaits, seminārnodarbībā saņemto punktu skaits, praktisko nodarbību uzdevumos saņemto punktu skaits un par līdzdalību un aktivitāti nodarbībās saņemto punktu skaits. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. rakstiskā eksāmenā – 40 p., seminārnodarbībā – 20 p., pārbaudes darbos – 30 p. un praktisko nodarbību uzdevumos – 10 p. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp.
2. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas pamati: ievads sporta ētikā. Rīga: RaKa, 2003. 201 lpp.
3. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2011. 271 lpp.
4. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2006. 155 lpp.

Papildliteratūra

1. Efektīva komunikācija. Grāmatu sērija „Harvard business review on”. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
2. Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp.
3. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Biznesa psiholoģija". Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite", ISSN 1691-3183. (Pieejams arī: http://www.biznesapsihologija.lv/2010/items/aprilis-maijs-2010.html)
2. Žurnāla "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa) LLU EF profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pilna un nepilna laika studentiem.