Kursa kods VadZ2035

Kredītpunkti 2

Dokumentu pārvaldība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Aizstātais kurss

VadZ2034 [GVAD2034] Dokumentu pārvaldība

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par dokumentu pārvaldību un to reglamentējošo tiesību aktu prasībām, dokumentu apriti, pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupām, dokumentu termiņiem, elektroniskajiem dokumentiem un parakstiem. Studenti izprot un iegūst prasmes par atšķirībām starp pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošajām dokumentu grupām, to izstrādāšanas, noformēšanas, arhivēšanas un iznīcināšanas prasībām, dienesta atzīmēm un rekvizītiem, lietu nomenklatūras formām un veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos pārvaldības procesus, terminu skaidrojumus, rekvizītu un dienesta atzīmju ietekmi uz dokumentu juridisko spēku - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
2. Zina un izprot vispārējās tehniskās prasības dokumentu noformēšanā, un saprot dokumentu valodu - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
3. Zina un izprot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošās dokumentu grupas un ietilpstošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
4. Zina un izprot prasības un principus darbā ar elektroniskiem dokumentiem - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
5. Zina un izprot dokumentu lietas, lietu nomenklatūras un arhivēšanas prasības - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
6. Spēj izstrādāt atbilstošas dokumentu veidlapas un dokumentus, piešķirot tiem juridisku spēku - patstāvīgie un praktiskie darbi.
7. Spēj sagatavot dokumentus atbilstoši dokumentu apritei, t.sk. izgatavošana, arhivēšana u.c. - patstāvīgie un praktiskie darbi.
8. Spēj izgatavot dokumenta oriģināla atvasinājumu ar juridisko spēku, apliecināt tā pareizību atbilstoši tiesību aktu prasībām - patstāvīgie un praktiskie darbi.
9. Spēj atrast, izprast un praktiski pielietot tiesību normas dokumentu pārvaldībai - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
10. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus iekļaujoties noteiktajos termiņos - patstāvīgie un praktiskie darbi.
11. Spēj ņemt dalību grupu darbā - patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
12. Spēj prezentēt savu vai grupas viedokli - patstāvīgie darbi, grupu darbi, praktiskie darbi.
13. Spēj pielietot dokumentu pārvaldības procesus un tajos iesaistīto personu (dienestu) funkcijas - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
14. Spēj pielietot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupu izstrādāšanas atšķirības un nepieciešamību - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
15. Spēj izstrādāt pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošās dokumentu grupas dokumentus, to atsavinājumus ar juridisko spēku - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.

16. Spēj izstrādāt fizisko un juridisko personu dokumentu arhivēšanai nepieciešamos dokumentus: lietu nomenklatūru, glabāšanas termiņu sarakstu - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Dokumentu pārvaldības būtība un pamattermini. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. Rekvizītu un dienesta atzīmju ietekme uz dokumentu juridisko spēku. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
4. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā un dokumentu valoda. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
6. 1.tests (Praktiskie darbi – 1 stunda)
7. Organizatoriskie dokumenti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Rīkojuma dokumenti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
9. Privāto un publisko tiesību līgumi. (Lekcija 1 stunda)
10. Personāla dokumenti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Sarakstes dokumenti (korespondence). (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Faktus fiksējošie dokumenti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
14. Elektroniskie dokumenti un paraksti. (Lekcija 1 stunda)
15. Dokumentu pārvaldības procesi organizācijā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
16. Dokumentu lietas un lietu nomenklatūra. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
17. Arhīvs un arhivēšanas prasības. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)

18. 2.tests (Praktiskie darbi – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Vērtējums veidojas no:
• 20% patstāvīgie un praktiskie darbi individuāli un grupā.
• 30% patstāvīgie un praktiskie darbi individuāli un grupā.
• 20% 1.tests
• 20% 2.tests
• 10% reģistrēts apmeklējums

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.

Gatavošanās testiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: 04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 ("LV", 177 (6263), 06.09.2018.) [stājas spēkā 07.09.2018.]
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: 06.05.2010. LR likums ("LV", 78 (4270), 19.05.2010.) [stājas spēkā 01.07.2010.] ar grozījumiem
3. Arhīvu likums: 11.02.2010. LR likums ("LV", 35 (4227), 03.03.2010.) [stājas spēkā 01.01.2011.] ar grozījumiem
4. Elektronisko dokumentu likums: 31.10.2002. LR likums ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.; Ziņotājs, 23, 12.12.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.] ar grozījumiem
5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.

6. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: www.likumi.lv
2. Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Pieejams: www.vestnesis.lv
3. LV portāls „Cilvēks. Valsts. Likums” Pieejams: www.lvportals.lv
4. Specializēts nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” Pieejams: www.juristavards.lv
5. Latvijas Nacionālais arhīvs. Pieejams: www.arhivi.gov.lv
6. Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm. Pieejams: www.termini.lza.lv
7. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: „Lietišķās Apmācības Centrs” SIA, 2009. 266 lpp.

8. Bahanovskis V. Prakstiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005. 253 lpp.

Piezīmes

Vispārizglītojošs studiju kurss (B2) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”.