Kursa kods VadZ2035

Kredītpunkti 2

Dokumentu pārvaldība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VadībzinātneUzņēmējdarbības vadība32161630/11/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Rasma Urtāne

Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā

Aizstātais kurss

VadZ2034 [GVAD2034] Dokumentu pārvaldība

Papildliteratūra

1. Arhīvu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.35 (4227), 3.marts 2010.
2. Iesniegumu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.164 (3740), 11.okt. 2007.
3. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2002. 231 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Vispārizglītojošs kurss Ekonomikas fakultātes Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības"

Kursa anotācija

Dokumentu pārvaldības kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par publisku dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai glabāšanā institūcijas arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšanu. Kursa apguve ļauj teorētiski un praktiski apgūt pamatiemaņas darbā ar dokumentiem, īpašu uzmanību pievēršot dokumentiem ar juridisku spēku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - iegūs vispusīgas un specializētas zināšanas dokumentu pārvaldībā, dokumentējot svarīgus organizācijas pārvaldības procesus. Izpratīs dokumentu funkciju nozīmi, dokumentu pārvaldības riskus, to novēršanu. Prasmes – spēs izstrādāt dokumentu veidlapas, pamatformas, dokumentu paraugus. Gatavos dokumentu reģistrus, veikt izpildes termiņu kontroli u.c. Spēs praktiski pielietot kursā apgūtās zināšanas. Kompetence – spēj formulēt un aprakstīt dokumentu pārvaldības procesā sniegto informāciju, noformēt to kā dokumentu, reģistrēt un kontrolēt dokumenta izpildes termiņus, orientēties dokumentu aprites procesos. Spēj atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to vadības problēmu risināšanai. Izprot dokumentu nozīmīgumu un ar dokumentiem saistīto atbildību savā organizācijā un valstī kopumā.

Kursa plāns

1 Ievads dokumentu pārvaldības sistēmā.
2 Dokumentu noformēšanas prasības.
3 Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti.
4 Dokumenta tehniskais izpildījums
5 Dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums. Teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes.
6 Dokumenta veidlapas
7 Dokumentu atvasinājumi
8 Dokumentu teksta noformēšana: valoda, uzrunas formas u.c.
9 Pārvaldes dokumentu sistēma
10 Organizatoriskie dokumenti
11 Rīkojuma dokumenti
12 Faktus fiksējošie dokumenti
13 Sarakstes dokumenti. Iesniegumu lietvedība
14 Personāla dokumenti.
15 Darbas ar dokumetiem: reģistrācija, kontrole, aprite
16 Lietu nomenklatūra, arhīva darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zināšanu kontrole:
1. kontroldarbs – dokumentu pārvaldības termini un definīcijas, dokumenta sastāvdaļu izvietojums.
2. kontroldarbs – pārvaldes dokumentu noformēšana, reģistrēšana, kontrole.
Nosacījumi ieskaites kārtošanai
Ieskaites vērtējums atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
- 1. kontroldarbs: 1 punkts
- 2. kontroldarbs: 1 punkts
- 8 praktisko darbu izstrādāšana un aizstāvēšana - 4 punkti
- ieskaite rakstiska - 4 punkti

Pamatliteratūra

1. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības rokasgrāmata. Jelgava: LLU EF, 2009.
3. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005. 255 lpp.
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: LR MK 2010.gada 27.septembra noteikumi Nr.916. Latvijas Vēstnesis, Nr.163 (4355), 14.okt. 2010.