Kursa kods VadZ2033

Kredītpunkti 2

Saimniekošanas mācība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ilze Upīte

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Aizstātais kurss

VadZ2037 [GVAD2037] Saimniekošanas mācība

Papildliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Raka, 2004. 140 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana: studiju materiāls. Rīga: KIF Biznesa Komplekss, 2005. 96 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Ir LLU FB
2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.

Piezīmes

Obligātais kurss EF pirmā līmeņa augstākajā profesionālajā studiju programmā "Komerczinības".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas galvenajos saimniekošanas jautājumos. Kursa ietvaros tiek pētīta ražošanas resursu un faktoru nozīme uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, ražošanas izmaksu veidošanās un iedalījums, uzņēmuma ienesīguma būtība un tā noteikšana. Padziļinātu zināšanu apguvi nodrošina ražošanas plāna izstrādāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par saimniekošanas un ražošanas teorētiskajiem aspektiem, resursu lomu uzņēmuma darbībā, specializāciju, diversifikāciju un kooperāciju. Zināšanas par lauksaimniecības uzņēmuma ienesīguma noteikšanu – bruto seguma, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un bilances nozīmi uzņēmuma darbības plānošanā, bezzaudējuma punkta izmantošanu;
Prasmes – spēja pielietot iegūtās zināšanas par ekonomisko aprēķinu veikšanu, lai praktiski aprēķinātu un novērtētu konkrēta uzņēmuma saimnieciskās darbības ienesīgumu un izstrādātu priekšlikumus darbības uzlabošanai;
Kompetence – apgūstot teorētisko kursu, studējošie spēj patstāvīgi iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju, izstrādāt uzņēmuma ražošanas plānplānu, kā arī veikt tā ekonomisko novērtējumu, lai pamatotu uzņēmuma darbības ienesīgumu un dotu priekšlikumus tā uzlabošanai.

Kursa plāns

1 Studiju priekšmets un tā studijas. Specializācijas virziena aprēķināšana.
2 Ražošanas resursi, to iedalījums. Dabas resursi. Zemes resursu analīze.
3 Kapitāls. Informācija. Augkopības plānošanas nosacījumi.
4 Cilvēku resursu nozīme ražošanā. Ražošanas resursu un izmaksu aprēķināšana augkopības nozarē.
5 Ražošanas izmaksu veidošanās. Augkopības nozares ekonomiskā izdevīguma novērtēšana.
6 Mainīgās un pastāvīgās izmaksas. Lopkopības nozares plānošanas nosacījumi.
7 Bruto segums, tā aprēķināšana. Mājlopu izmantošanas grafika sastādīšana.
8 Bezzaudējuma punkta noteikšana. Lopbarības vajadzības plānošana.
9 Saimniekošanas ienesīguma noteikšana. Kredīta atmaksāšanas iespēju aprēķins.
10 Lauksaimniecības vieta tautsaimniecībā. Ražošanas plānošana ar datorprogrammu STANDART.
11 Lauksaimniecības uzņēmums un lauksaimnieciskā ražošana. Ražošanas plānošana ar datorprogrammu STANDART.
12 Specializācija, kooperācija un diversifikācija. Cenu datu bāzes veidošana.
13 Augkopība, tās nozares. Bruto seguma aprēkināšana augkopības un lopkopības nozarēs.
14 Lopkopība, tās nozares. Peļņas vai zaudējumu aprēķins.
15 Netradicionālās saimniekošanas nozares. Saimniecības bilance.
16 Nodokļi lauksaimniecības uzņēmumā. Naudas apgrozījuma sastādīšana ražošanas plānā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā tiek realizēts akumulējošais eksāmens, kurš veidojas no sekojošām sastāvdaļām: praktisko nodarbību apmeklējums, divu kontroldarbu rezultāti, ražošanas plāna izstrāde ar datoprogrammu STANDART un rezultātu aizstāvēšana un testveida eksāmens. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Dobele A., Mihejeva L., Špoģis K. u.c. Saimniekošanas mācība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 1999. 344 lpp.
2. Dobele A., Upīte I. Saimniekošanas mācība. Metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2007. 60 lpp.
3. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2000. 168 lpp.
4. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībā. Periodisks izdevums. Ozolnieki: LLKC.