Kursa kods VadZ2032

Kredītpunkti 2

Kvalitātes vadības pamati

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par kvalitātes vadīšanu un kvalitātes vadības sistēmām, par standartu veidiem un to lomu produktu un uzņēmumu kvalitātes sistēmas attīstībā, kā arī biežāk izmantotajiem kvalitātes vadīšanas instrumentiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas: par kvalitātes galvenajiem pamatjēdzieniem, par kvalitātes un kvalitātes vadības sistēmas būtību, tās nepieciešamību un nozīmi nozarē, par kvalitātes vadības sistēmām un ieviešanas principiem, par visbiežāk izmantotajiem kvalitātes vadības instrumentiem.
• prasmes: pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, darboties un strādāt atbilstoši noteiktajiem kvalitātes vadības sistēmas standartiem, spēt identificēt problēmas un rast risinājumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā;
• kompetence: ar izpratni pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu un pilnveidotu uzņēmumu vai procesu kvalitātes vadību, kā arī spēt sniegt argumentētus priekšlikumus tās pilnveidei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitātes jēdziens un tā izpratne.
2 Kvalitātes vadības vēsturiskā attīstība, dibinātāji. Deminga principi.
3 Visaptverošā kvalitātes vadība (TQM).
4 ISO standarts.
5 Standartu veidi.
6 Standartizācija. Standartizācijas līmeņi, struktūra.
7 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Latvijā.
8 Kvalitātes vadības pamatprincipi.
9 Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija.
10 Kvalitātes rokasgrāmata.
11 Kvalitātes vadības instrumenti.
12 Kvalitātes vadības sistēmas audits. Audita veidi.
13 Audita instrumenti un procedūra.
14 Kvalitātes sistēmu sertifikācija.
15 Kvalitātes balvas pasaulē un Latvijā.
16 Visu kursu aptveroša ieskaite ar atzīmi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, nokārtotai ieskaitei ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. ISO Standards. [Tiešsaite] [Skatīts 04.02.2014.]. Pieejams: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm
2. Laamanen Kai. Procesu vadības izcilības kritēriji. Rīga: Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, 2007. 120 lpp.
3. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas: jaunā ISO 9001: 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp.
4. David L. Goetsch, Stanley Davis. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 6/E. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. 832 p.

Papildliteratūra

1. Hoyle D. Quality Management Essentials. Amsterdam; London: Butterworth-Heinemann, 2007. 212 p. [E-grāmata. Pieejams tiešsaistē LNB tīklā]
2. Москвин В.А. Управление качеством в бизнесе: рекомендации для руководителей предприятий, банков, риск-менеджеров. Москва: Финансы и статистика, 2006. 384 c.
3. Сертификация систем качества. [Tiešsaiste] [Skatīts 04.02.2014.]. Pieejams: http://www.unilib.neva.ru/dl/quality/certif/sertific.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.-2014. ISSN 1407-2505
2. Quality Management eJournal. [Tiešsaite] [Skatīts 04.02.2014.]. Pieejams: http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=992381
3. Управление качеством. Электронный журнал. [Tiešsaiste] [Skatīts 04.02.2014.]. Pieejams:http://fh.kubstu.ru/juk/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmā "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās, B daļas – ierobežotās izvēles studiju kurss bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās un Brīvās izvēles studiju kurss citu LLU studiju programmu studijās atbilstoši studiju plāniem.