Kursa kods VadZ2030

Kredītpunkti 1

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Žanete Garanti

Dr. oec.

author viesdoc.

Linda Siliņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir pamatojoties uz studiju kursā iegūtajām zināšanām par analīzes priekšmetu, metodiku, paņēmieniem, veidiem, veikt saimnieciskās darbības analīzi konkrētā uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par tendencēm izvēlētajā tautsaimniecības nozarē un konkrētā saimniecībā (uzņēmumā). Praktisks saimnieciskās darbības analīzes teorijas pielietojums konkrētā saimniecībā (uzņēmumā). Prasmes – spēj patstāvīgi izstrādāt nozares aprakstu, saimniecības (uzņēmuma) raksturojumu un veikt saimniecības (uzņēmuma) darbības analīzi. Prot sagatavot prezentāciju un to prezentēt auditorijas priekšā. Kompetence – tiek gūtas praktiskas iemaņas patstāvīgi veicot datu apstrādi, saimniecības (uzņēmuma) analīzi, darbības novērtēšanu un attīstības prognozēšanu. Iemaņas iegūto rezultātu prezentēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar kursa darba izstrādāšanas metodiku
2 Kursa darba tēmas izvēle
3 Mācību literatūras studijas
4 Informācijas ieguve analīzei
5 Informācijas ieguve analīzei
6 Informācijas apstrāde
7 Informācijas apstrāde
8 Informācijas apstrāde
9 Teorētiskās diskusijas sagatavošana
10 Kursa darba nodaļu izstrāde
11 Kursa darba nodaļu izstrāde
12 Kursa darba nodaļu izstrāde
13 Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana
14 Pārrakstīšana un noformēšana
15 Iesniegšana aizstāvēšanai
16 Aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students kursa darbu izstrādā patstāvīgi, iesniedz noteiktajā termiņā un aizstāv, iegūstot sekmīgu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001.
2. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007.
5. Гинзбург А.И. Экономический анализю, Санкт-Петербургб: Питер Пресс, 2008.

Papildliteratūra

Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Москва: Финанси и статистика, 2005.
2. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Минск: Новое знание, 2004.
3. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.
3. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligāts kursa darbs 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".