Kursa kods VadZ2026

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vizma Kūlupa

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Papildliteratūra

1. Kousholt B. Project Management‎ –Theory and practice. Nyt Teknisk Forlag. 2007. ISBN 8757126038.
2. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. ES fondi 2007.- 2013.gads. Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 2008.
3. Lock D. Project management (9e ed.) Aldershot, England; Burlington, VT: Gover. 2007. 520 lpp. ISBN 0566087723.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. http://www.lnpva.lv/index.php?name=faq

Piezīmes

Obligātais kurss EF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par projektu vadīšanas būtību un pielietojuma iespējām praksē. Teorētiskajās lekcijās un patstāvīgi izzinot literatūru, studenti apgūs, kā pareizi uzstādīt projekta mērķus, sekmīgi organizēt un vadīt projekta norisi. Praktiskajās nodarbībās tiek attīstītas nepieciešamās kompetences, prasmes, iemaņas, veidota izpratne par projektu vadības rīku pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem projektu vadīšanā;
• prasmes spēt identificēt projektu vadīšanas būtību, posmus un likumsakarības; izvēlēties un pielietot projektu vadīšanas rīkus.
• kompetence patstāvīgi pielietot izpratni par projektu vadīšanas koncepcijām, lai izstrādātu, īstenotu un pārveidotu projektus.

Kursa plāns

1 Projekta jēdziens un pazīmes.
2 Projekta definēšana.
3 Projekta vadīšana.
4 Projekta dzīves cikls.
5 Projekta vadītāji un komanda.
6 Pārrunas un konfliktu situāciju risināšana.
7 Projekta plānošana.
8 Budžeta un cenu, izmaksu kalkulācija.
9 Darba grafika sastādīšana.
10 Resursu sadalīšana.
11 Informācijas sistēmu novērošana un izmantošana.
12 Kontroles procesi projektā.
13 Projekta audits.
14 Projekta noslēgums.
15 Projekta vadīšanas praktiskie aspekti (I)
16 Projekta vadīšanas praktiskie aspekti (II)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1.kontroldarbs: 10 punkti
• Patstāvīgais darbs: 10 punkti
2 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: "Lietišķās informācijas dienests", 2008.
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: LIF, 2006.
3. Geipele I, Tambovceva T. Projektu vadīšana : studijām un biznesam. Rīga : Valters un Rapa, 2004.
4. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos: Microsoft Office Project. Riga: Drukātava, 2007.