Kursa kods VadZ2026

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vizma Kūlupa

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par projektu vadīšanas būtību un pielietojuma iespējām praksē. Teorētiskajās lekcijās un patstāvīgi izzinot literatūru, studenti apgūs, kā pareizi uzstādīt projekta mērķus, sekmīgi organizēt un vadīt projekta norisi. Praktiskajās nodarbībās tiek attīstītas nepieciešamās kompetences, prasmes, iemaņas, veidota izpratne par projektu vadības rīku pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem projektu vadīšanā;
• prasmes spēt identificēt projektu vadīšanas būtību, posmus un likumsakarības; izvēlēties un pielietot projektu vadīšanas rīkus.
• kompetence patstāvīgi pielietot izpratni par projektu vadīšanas koncepcijām, lai izstrādātu, īstenotu un pārveidotu projektus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projekta jēdziens un pazīmes.
2 Projekta definēšana.
3 Projekta vadīšana.
4 Projekta dzīves cikls.
5 Projekta vadītāji un komanda.
6 Pārrunas un konfliktu situāciju risināšana.
7 Projekta plānošana.
8 Budžeta un cenu, izmaksu kalkulācija.
9 Darba grafika sastādīšana.
10 Resursu sadalīšana.
11 Informācijas sistēmu novērošana un izmantošana.
12 Kontroles procesi projektā.
13 Projekta audits.
14 Projekta noslēgums.
15 Projekta vadīšanas praktiskie aspekti (I)
16 Projekta vadīšanas praktiskie aspekti (II)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1.kontroldarbs: 10 punkti
• Patstāvīgais darbs: 10 punkti
2 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: "Lietišķās informācijas dienests", 2008.
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: LIF, 2006.
3. Geipele I, Tambovceva T. Projektu vadīšana : studijām un biznesam. Rīga : Valters un Rapa, 2004.
4. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos: Microsoft Office Project. Riga: Drukātava, 2007.

Papildliteratūra

1. Kousholt B. Project Management‎ –Theory and practice. Nyt Teknisk Forlag. 2007. ISBN 8757126038.
2. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. ES fondi 2007.- 2013.gads. Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 2008.
3. Lock D. Project management (9e ed.) Aldershot, England; Burlington, VT: Gover. 2007. 520 lpp. ISBN 0566087723.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. http://www.lnpva.lv/index.php?name=faq

Piezīmes

Obligātais kurss EF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem.