Kursa kods VadZ2024

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbības ekonomika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VadībzinātneUzņēmējdarbības vadība161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Astra Asejeva

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Alsiņa R.,Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais (B2 daļas) kursa darbs LLU Ekonomikas fakultātes 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmuma darbības plānošanu, biznesa plāna funkcijām un struktūru. Iegūst praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē un metožu lietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par biznesa plāna struktūru, izstrādes tehnoloģiju, nodokļu aprēķināšanu, metožu pielietošanu. Prasmes - iegūst darba spēka un materiālo resursu, mārketinga un finanšu plāna sastādīšanai nepieciešamās prasmes. Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai atrastu visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojiet biznesa plānu.

Kursa plāns

1 Speciālās literatūras studēšana un literatūras saraksta sagatavošana
2 Kursa darba izvērsta plāna sastādīšana
3 Uzņēmuma vispārējā apraksta sagatavošana
4 Apkopot informāciju par ražoto produkciju
5 Tirgus analīze
6 SVID analīze
7 Mārketinga stratēģijas izstrādāšana
8 Ražošanas plāna izstrādāšana
9 Ražošanas izmaksu aprēķināšana
10 Uzņēmuma vadības apraksts
11 Risks un tā vadīšanas metodes
12 Grāmatvedības bilances sastādīšana. Naudas plūsmas pārskats
13 Peļņas vai zaudējuma aprēķins
14 Plāna kopsavilkums. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde
15 Darba noformēšana un iesniēgšana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbu izstrādā students patstāvīgi, iesniedz norādītajā termiņā un aizstāv ar pozitīvu novērtējumu

Pamatliteratūra

1. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Studiju materiāls. Rīga: KIF "Biznesa Komplekss”, 2005. 96 lpp.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.