Kursa kods VadZ2023

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbības ekonomika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VadībzinātneUzņēmējdarbības vadība48321611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Astra Asejeva

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija – XXl gadsimta fenomens. Rīga: Turība biznesa augstskola, 2008. 151 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
4. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Latvijas ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
4. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligātais (B2 daļas) studiju kurss Ekonomikas fakultātes 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot riska nozīmi uzņēmējdarbībā. Apgūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai, komercdarbības plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par uzņēmējdarbības teorētiskajām nostādnēm un uzņēmējdarbības problēmu inovatīviem risinājumiem. Prasmes -iegūst uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās prasmes. Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai novērtētu uzņēmuma darbību un attīstību kavējošos faktorus.

Kursa plāns

1 Uzņēmējdarbības pamatjēdzienu skaidrojums. Uzņēmējdarbības sfēras un veidi
2 Uzņēmējdarbības vide un tās uzlabošanas iespējas
3 Komercdarbības formu raksturojums
4 Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmumu dibināšana
5 Uzņēmuma dzīves cikls
6 Uzņēmumu reorganizācija
7 Uzņēmumu likvidācija. Likvidācijas veidi
8 Mazā un vidējā uzņēmējdarbība
9 Inovāciju uzņēmējdarbība
10 Riska faktors uzņēmējdarbībā
11 Uzņēmuma maksātnespēja un tās stāvokļa risinājuma iespējas
12 Konkurence un konkurences salīdzināmās priekšrocības
13 Kapitāls un tā loma uzņēmējdarbībā
14 Investīcijas un to nozīme
15 Uzņēmējdarbības plānošana
16 Uzņēmējdarbības rezultātu raksturojošie rādītāji

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids eksāmens. Akumulējošā eksāmena atzīmes saņemšanai visiem izstrādātiem praktiskajiem darbiem, patstāvīgajiem darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Hofs K.G.(sadarbībā ar R.Alsiņu). Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: SIA J.Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 120 lpp.
3. Leonoviča I. Uzņēmējdarbība un investīcijas. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2005. 118 lpp.
4. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.