Kursa kods VadZ2014

Kredītpunkti 2

Personālvadība

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

author

Guntars Deičmans

Mg. pub. admin.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz vispusīgu galveno personāla vadības funkciju raksturojumu ar praktiskiem procedūru ieviešanas piemēriem. Priekšmeta apguve palīdz veiksmīgāk sagatavot darbā pieteikšanās dokumentus, piedalīties darba intervijās, noformēt un uzturēt darba attiecības atbilstoši LR likumdošanas aktiem, kā arī organizēt darba procesu atbilstoši LR likumdošanas aktiem un vispārīgajiem personālvadības (menedžmenta) principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas: par personālvadības pamatjēdzieniem, galvenajām funkcijām, tās nepieciešamību un nozīmi nozarē, kā arī par veiksmīgas personālvadības galvenajiem principiem.
prasmes: pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, darboties un strādāt atbilstoši noteiktajiem personālvadības principiem, noformēt un uzturēt darba attiecības atbilstoši LR likumdošanas aktiem, spēt identificēt problēmas un rast risinājumus personālvadības procesa pilnveidošanā;
kompetences: ar izpratni pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu uzņēmumu personālvadības procesu, ka arī spēt sniegt argumentētus priekšlikumus tā pilnveidei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Personāla vadības termins un ar to saistītās definīcijas. Personāla vadības loma organizācijā.
2 Personāla vadības funkcijas. Personāla vadības jēdzieni.
3 Personāla vadību noteicošā tiesiskā bāze.
4 Personāla plānošana. Darba sludinājuma sagatavošana.
5 Personāla meklēšana un piesaiste.
6 Personāla atlase.
7 Darba intervijas.
8 Pārvaldes procesa dokumentēšana.
9 Iekšējās darba attiecības un to vadība. Darbinieka kustība organizācijā.
10 Darba atiecību noformēšana.
11 Amatu novērtēšana. Amata apraksts un kompetences modelis.
12 Motivēšana un tās nozīme personāla vadībā.
13 Kompetences novērtēšanas metodes: intervijas, testi, lomu spēles, dokumentu analīze.
14 Personāla attīstība un apmācība. Apmācības procesa organizēšana, koordinēšana un kontrolēšana.
15 Darba kārtības noteikšana uzņēmumā.
16 Personāla vadības attīstību veicinošie un kavējošie faktori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa novērtējumu veido vidējais vērtējums no: semestra laikā uzrakstīto kontroldarbu (par lekciju un praktisko darbu tēmām) vērtējumiem; patstāvīgo darbu novērtējumiem un aktivitātes novērtējumiem praktiskajās nodarbībās un semināros. Akumulējošu novērtējumu var saņemt, ja visi patstāvīgie darbi ir laicīgi nokārtoti, pozitīvi novērtēti un apmeklēts vismaz 75% nodarbību.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Vorončuka I. Personāla vadība. R.: LU, 2009. 399 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. R.: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
3. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. R.: Merkūrijs LAT, 2004. 308 lpp.
4. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 11.03.2011.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019

Papildliteratūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. R.: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 186 lpp.
2. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. R.: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.
3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник для слушателей программы "Мастер делового администрирования". Санкт-Петербург: Питер, 2008. 831 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija: inteliģents žurnāls uzņēmējdarbības pilnveidošanai un attīstībai. 2008.-2011. ISSN 1691-3183.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.-2010. ISSN 1407-2505.
3. Office Manager: profesionāls izdevums biroja darbiniekiem. Rīga: SIA „CorpMedia”, 2010.-2011. ISSN 1691-1873.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmās "Sabiedrības pārvalde" un "Iestāšu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna un nepilna laika studijās, Brīvās izvēles studiju kurss citu LLU studiju programmu studijās