Kursa kods VadZ1018

Kredītpunkti 4

Biznesa informācijas menedžments

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vadībzinātne (nav zn)64323229/01/2014Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

author vieslekt.

Aija Jurevica

Pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Drukers P. F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
2. Ēriksens T. H. Mirkļa tirānija. Rīga: Norden AB, 2004. 223 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Millers M. Krīze atnākusi vai tāpēc krist panikā? Biznesa Psiholoģija, Nr. 16, februāris – marts, (2009), 20. – 23. lpp.
2. Riņķis J. Kā komunicēt krīzes situācijā? Biznesa Psiholoģija, Nr. 16, februāris – marts, (2009),40. – 41. lpp.
3. Zēģele E. Pārmaiņu vadība krīzes situācijā. Biznesa Psiholoģija, Nr. 16, februāris – marts, (2009), 20. – 23. lpp.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss (B2 daļa) ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pilna un nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas biznesa informācijas vadīšanā. Tiek apskatīta informācija kā ekonomikas un varas resurss un tās nozīme biznesa vidē, kā arī informācijas un zināšanu nozīmes maiņa sabiedrības attīstības rezultātā. Studenti gūst praktiskas zināšanas par informācijas vadīšanas procesu – informācijas meklēšanu datu bāzēs, informācijas atlasi atbilstoši pētījuma mērķim, informācijas analizēšanu un interpretāciju, un apstrādi – sasaistot to ar datorprogrammu praktisku izmantošanu. Studenti iegūst arī pieredzi informācijas pasniegšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par informācijas attīstību no senatnes līdz mūsdienām un tās tiesiskajiem aspektiem, kā arī izpratne par informāciju kā varas un ekonomisko resursu biznesa vidē un komunikācijas vietu un nozīmīgumu uzņēmumā.
• Prasmes informācijas iegūšanā, analizēšanā un apstrādē, izmantojot zinātniskās datu bāzes un datorprogrammas pētījumu izstrādē. Iegūta prasme organizēt diskusijas un pārliecinoši pasniegt informāciju auditorijai, izmantojot dažādas metodes.
• Kompetence veikt biznesa informācijas efektīvu vadīšanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma darbību.

Kursa plāns

1 Informācijas būtība un ekonomiskais saturs
2 Informācijas tiesiskie aspekti
3 Informācijas un zināšanu sabiedrība
4 Informācija kā varas resurss
5 Legālās un nelegālās metodes informācijas iegūšanā
6 Informācijas drošība un tās aizsardzības veidi
7 Informācijas nozīme vadīšanā, t. sk. krīzes situācijās
8 Sociālie mediji – instruments biznesa informācijas monitoringā
9 Biznesa informācijas meklēšana datu bāzēs
10 Informācijas strukturēšana - darbs ar teksta redaktoru
11 Informācijas attēlošana elektroniskās un šķērsgriezuma tabulās
12 Datu un informācijas grupēšana un atlase
13 Informācijas grafiska attēlošana
14 Formulu veidošanas principi
15 PowerPoint – rīks informācijas pasniegšanā
16 Zinātnisko plakātu (posteru) veidošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā tiek izmantota akumulējošā zināšanu novērtēšana. Semestra laikā studenti var iegūt kopā 100 punktus, kas veido 10 balles (10 punkti ir 1 balle).
1.Teorijas tests par informācijas būtību un tās aizsardzības veidiem (15 punkti)
2.Pārbaudes darbs par Microsoft Word (20 punkti)
3.Pārbaudes darbs par Microsoft Excel (20 punkti)
4.Prezentācija par informācijas vadīšanu krīzes situācijā (20 punkti)
5.Nodarbību apmeklējums (20 punkti)
6.Aktivitāte nodarbībā (5 punkti)

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel!: Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
2. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Teksta redaktors Microsoft Word. Rīga: Mācību grāmata, 2000. 256 lpp.
3. Gleick J. The Information: a history, a theory, a flood. London : Fourth Estate, 2011. p. 526 p.
4. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011. 198 lpp.