Kursa kods VadZ1004

Kredītpunkti 4

Lauksaimniecisko procesu organizācija

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jolanta Dāboliņa

MBA

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par lauksaimniecisko procesu organizāciju, noskaidro lauksaimniecības tautsaimniecisko nozīmi un tās institucionālo sistēmu, izprot pamatnozaru specifiku, iegūst priekšstatu par ražošanas faktoriem un resursiem lauksaimniecības uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtību, principiem un metodēm - kontroldarbs, eksāmens
2. Izpratne un zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes pamatrādītājiem - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
3. Spēj pielietot saimnieciskās darbības analīzes metodes un veikt aprēķinus - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
4. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai noteiktu uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvokli - praktiskie darbi
5. Spēj analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
6. Prot izskaidrot un argumentēt citiem sava darba rezultātus - praktiskie darbi, diskusijas
7. Spēja atbildīgi plānot un veikt uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi – aprēķini
8. Spēj patstāvīgi aprēķināt un analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus un noteikt to ietekmējošos faktorus - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens

9. Spēj patstāvīgi noteikt un sniegt savus priekšlikumus uzņēmuma darbības problēmu risināšanai un attīstības veicināšanai - diskusijas nodarbībās, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecība kā tautsaimniecības nozare. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
2. Lauksaimniecības ekonomiskās darbības raksturojums. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Lauksaimniecības uzņēmums. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
4. Lauksaimniecības uzņēmumu darbību reglamentējošā normatīvā bāze. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
5. Lauksaimniecības uzņēmumu darbību reglamentējošā institucionālā sistēma. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
6. Ražošanas nozares un saimniekošanas sistēmas lauksaimniecībā. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Atbalsta maksājumi lauksaimniecībā. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Ražošanas kooperācija lauksaimniecības uzņēmumos. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas
9. Ražošanas plānošana lauksaimniecības uzņēmumā. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Ražošanas procesa organizācija augkopības nozarē. (lekcija – 3 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
11. Ražošanas procesa organizācija dārzkopības nozarē. ( lekcija – 3 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas
12. Augsnes apstrādes tehnoloģijas augkopības un dārzkopības uzņēmumos. (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)

13. Ražošanas procesa organizācija lopkopības nozarē. (lekcija – 3 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (40 %)
• Kontroldarbs – Lauksaimniecības uzņēmums, tā darbību reglamentējošā normatīvā bāze, darbību reglamentējošā institucionālā sistēma. Atbalsta maksājumi lauksaimniecībā. Kooperācija lauksaimniecības uzņēmumos (15 %)
• Kontroldarbs – Ražošanas nozares un saimniekošanas sistēmas lauksaimniecībā.
• Ražošanas procesu organizācija augkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs (15%)
• Referāts - Pētījums par lauksaimniecības nozari (15%)
• Prezentācija - Pētījuma prezentācija (10%)
Aktivitāte semināru nodarbībās – visas semināra tēmas (5%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no pētījuma, kontroldarbu un eksāmena vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Pētījumu, kontroldarbus un eksāmenu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Briedis A. Agrovides pasākumi. Ozolnieki: LLKC, 2013. 200 lpp.
2. Ruža A. Augkopība. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
3. Ikase L. Augļkopība. Dobele: LV Augļkopības institūts, 2015. 545 lpp.
4. Krūklīte Z. Netradicionālā saimniekošana laukos. Ozolnieki, 1997. 24 lpp
5. Kārkliņš A., Ruža A. Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi. Jelgava: LLU. 2013. 55 lpp.
6. Laurs. A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2001. 344 lpp.
7. Šteina-Bahingere K., Reklings M., Granstets A. Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība: Pamatnostādnes lauksaimniekiem un konsultātniem. Pirmā grāmata „Lauksaimniecības pamatnostādnes”. Ozolnieki: LLKC. 2013. 139 lpp.
8. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2002. 211 lpp.
9. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU. 2012. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne. 2000. 515 lpp.
2. Saimniekošanas mācība: mācību līdzeklis. A.Dobele, L.Mihejeva, K.Špoģis, U.Viekals, A.Asejeva , I.Upīte Jelgava: Ozolnieki, 1999. 344 lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga. 2002. 559 lpp.
4. Hofs K.G. Biznesa ekonomika 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp
5. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
6. Jemeļjanova A. Piena lopkopība. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp
7. Novele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
8. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšana. Jelgava: LLU. 1998. 102 lpp.
9. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava: LLU, 2000. 47 lpp
10. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. Ozolnieki: LLKC, 2005. 320 lpp.
11. Radžele-Šulce A., Siliņa L., Krieviņa A. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Jelgava: LLU, 2012. 204 lpp.
12. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp
13. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: BA Turība, 2002. 330 lpp.
14. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības Mācību centrs, 1997. 125 lpp.
15. Sprūžs J. Kazkopības ABC. Jelgava: LLU, 1996. 96 lpp.
16. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovslis&Ko, 2000. 456 lpp.
17. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vaad.gov.lv
2. Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.pvd.gov.lv
3. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras mājaslapa. Pieejams: http://www.vtua.gov.lv
4. Zemkopības ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.zm.gov.lv
5. Lauku atbalsta dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.lad.gov.lv
6. Lauksaimniecības datu centra mājaslapa. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss (A daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”