Kursa kods VadZ1004

Kredītpunkti 4

Lauksaimniecisko procesu organizācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums09.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par lauksaimniecisko procesu organizāciju, noskaidro lauksaimniecības tautsaimniecisko nozīmi un tās institucionālo sistēmu, izprot pamatnozaru specifiku, iegūst priekšstatu par ražošanas faktoriem un resursiem lauksaimniecības uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - par lauksaimniecisko procesu organizāciju. Veidota izpratne par ražošanas specifiku un īpatnībām lauksaimniecības uzņēmumā ar specializāciju augkopībā, dārzkopībā vai lopkopībā;
• prasmes - prot pielietot teorētiskās zināšanas par lauksaimniecisko procesu organizāciju, resursiem, izejvielām, ražošanas tehnoloģijām;
• kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu lauksaimniecisko procesu organizāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecība kā tautsaimniecības nozare.
2 Lauksaimniecības ekonomiskās darbības raksturojums.
3 Lauksaimniecības uzņēmums.
4 Lauksaimniecības uzņēmumu darbību reglamentējošā normatīvā bāze.
5 Lauksaimniecības uzņēmumu darbību reglamentējošā institucionālā sistēma.
6 Ražošanas nozares un saimniekošanas sistēmas lauksaimniecībā.
7 Atbalsta maksājumi lauksaimniecībā.
8 Ražošanas kooperācija lauksaimniecības uzņēmumos.
9 Ražošanas plānošana lauksaimniecības uzņēmumā.
10 Ražošanas procesa organizācija augkopības nozarē. Graudaugu, eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu, pākšaugu audzēšana.
11 Ražošanas procesa organizācija augkopības nozarē. Zālaugu, zaļmasas augu audzēšana.
12 Ražošanas procesa organizācija dārzkopības nozarē. Atklātā lauka, segtās platības. Augļkopība.
13 Ražošanas procesa organizācija dārzkopības nozarē. Daiļdārzkopība. Netradiconālā dārzkopība. Biškopība.
14 Augsnes apstrādes tehnoloģijas augkopības un dārzkopības uzņēmumos.
15 Ražošanas procesa organizācija lopkopības nozarē. Piena, gaļas lopkopība
16 Ražošanas procesa organizācija lopkopības nozarē. Netradicionālā lopkopība. Dzīvnieku ēdināšana. Akvakultūras.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
- 1.kontroldarbs – 10 punkti
- 2.kontroldarbs – 10 punkti
- Referāts – 10 punkti
- Pētījuma prezentācija – 20 punkti
- Aktivitāte nodarbībās – 10 punkti
- Apmeklējums (praktiskās nodarbības un semināri) – 5 punkti
- Eksāmens –35 punkti
10 punkti veido eksāmena 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā. Sast. A. Briedis. Ozolnieki: LLKC, 2013. 200 lpp.
2. Augļkopība L. Ikases red. Dobele: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
3. Haksever C., Render B., Russell R. S. Service management and operations. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 608 p.
4. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.

Papildliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Ekonomika un mārketings bioloģiskajā lauksaimniecībā: profesionālās apmācības studiju līdzeklis bioloģiskās lauksaimniecības konsultantiem Baltvijas valstīs. Izstrādāja Irēna Baraškina. Sastādīja Dz. Kreišmane, I. Baraškina. Jelgava: LLU, 2007. 64 lpp.
3. Kjells Gunnars Hofs K.G.. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”, pilna un nepilna laika studijās.