Kursa kods TraZP009

Kredītpunkti 4

Inženierdienesta profesionālā prakse

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Inženierdienesta profesionālā prakse notiek uzņēmumos, firmās, iestādēs utt., kuru darbība saistīta ar autotransportu. Students praktikants tiek norīkots uzņēmuma amatā (šoferis, autoatslēdznieks, menedžers, mehāniķis u.tml.) vai arī izņēmuma gadījumos, tam atļauts būt prakses vietā arī kā novērotājam, ar vadītāja pavēli, un pakļaujas visiem iekšējās kārtības noteikumiem. Prakses laikā students apgūst iemaņas uzņēmuma darbu organizēšanā un pārvaldībā, darbu plānošanā un kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izprot uzņēmuma vadības, darbu sadales un pārraudzības pamatprincipus. Spēj identificēt dažādus darbu izpildes tehnoloģiskā procesa posmus.
• Prasmes - prot plānot, organizēt un pilnvērtīgi izmantot savu darba laiku, vietu un nepieciešamos materiālus. Spēj komunicēt ar saistīto personālu. Spēj patstāvīgi strādāt, mācīties un pilnveidoties.
• Kompetence - spēj risināt problēmas, uzņemties atbildību par uzdevumu izpildi. Spēj pielāgot savas zināšanas un prasmes uzdevumu izpildei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmuma, firmas, iestādes utt. organizatoriskā struktūra un darbība. Darbu plānošana un tehnoloģiskais process.
2 Pārvadājumu apjoms, struktūra un to organizēšana dažādos līmeņos. Sagādes procedūras. Dokumentācija.
3 Tehnisko apkopju un remontu plānošana izpilde un uzskaite.
4 Uzņēmuma darbības novērtējums un analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atgriežoties no profesionālās prakses fakultātē, jābūt izstrādātam prakses pārskatampārskatam, nedēļas laikā tas jāiesniedz prakses vadītājam un divu nedēļu laikā jāaizstāv. Jābūt iesniegtai studenta prakses vietas prakses vadītāja atsauksmei, jābut iesniegtam parakstītam prakses līgumam. Prakse ar atzīmi.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.