Kursa kods TraZP008

Kredītpunkti 10

Tehniskā ekspertu prakse

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra20/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Modern Automotive Technology, Fundamentals, Service, Diagnostics. Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa-Lehrmittel, 2006. 2. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava.: LLU, 2008. 199 lpp. 3. Ковалёв А.П. и др. Оценка стоимости машин и оборудования. Москва: Интерреклама, 2003. 488 с.

Piezīmes

Studiju kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti apgūst iemaņas un prasmes modernajā ekspertīzē, ko veic autoservisos un dažādās apdrošināšanas kompānijās. Zināšanas tieši izmantojamas kvalitatīvā profesionālajā praktiskajā ekspertīzē strādājot par tehnisko ekspertu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina spēkratu ekspertīzes metodikā un tehnoloģijās – prakses pārskats
• Spēj pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas kvalitatīva spēkratu ekspertīzes darbu veikšanā, veikt pilnvērtīgu un bezkļūdīgu spēkratu tehnisko ekspertīzi, izvēlēties piemērotākās metodes tās veikšanai, patstāvīgi veikt spēkratu bojājumu iemeslu noteikšanu un veikt to novēršanas izmaksu kalkulāciju – prakses pārskats

Kursa plāns

1 Prakses vietas izvēle un tās pamatojums.
2 Prakses uzņēmuma struktūra un darbības sfēra.
3 Uzņēmuma darba apjomi, dokumentu apgrozība ekspertēšanas jomā.
4 Rezerves daļu piegāde un veidi uzņēmumā.
5 Inženiertehniskā personāla struktūra un pienākumi uzņēmumā.
6 Ekspertīzē pielietotās metodes.
7 Ekspertu darba palīgiekārtas un ierīces.
8 Ekspertu darba algoritms primārajai ekspertīzei ceļa apstākļos.
9 Ekspertu darba algoritms ekspertīzei stāvlaukuma vai servisa apstākļos.
10 Ekspertu dokumentu aizpildīšanas kārtība.
11 Klientu daudzveidības analīze.
12 Klienta psiholoģiskais vērtējums, tā nozīme ekspertēšanā.
13 Latvijas lielākās apdrošināšanas kompānijas Latvijā.
14 Servisuzņēmumu tīkls, ar kuriem sadarbojas apdrošināšanas kompānijas.
15 Praktiskā spēkratu ekspertīze, tās īpatnības, slēptie defekti.
16 Tehnikas ekspertīze, tās īpatnības un informācijas avoti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmumā nostrādāta prakse vismaz 10 nedēļu apjomā. Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums – pārskats. Pārbaudes veids - prakse ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses pārskata sagatavošana atbilstoši studiju kursa plānam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses atskaites apjoma un kvalitātes, kā arī no spējas nodemonstrēt prakses laikā iegūtās zināšanas.

Pamatliteratūra

1. Renner G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 S. 2. Bohner M. und andere. Rechenbuch Kraftfahrzeugtehnik. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2000. 240 S. 3. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam [etc.]: Elsevier. 2008. 241 p. 4. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p.