Kursa kods TraZP007

Kredītpunkti 6

Spēkratu remonta prakse

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra20/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Bauer H . Automotive Electric Automotive Electronics. 4-th edition. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2004. 503 p. 2. Oder M. and others. Gasoline – engine management Basic and components. 1st edition. Robert Bosch GmbH, 2001. 87 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. За рулем. Москва: За рулем, 1928. ISSN 0321-4249. 2. Автомобили. Москва: КБ "Что Делать", 1993. ISSN 1811-0037. 3. Auto Moto Žurnāls. Nr.1(1995) - Nr.4 (2003). Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija), 1995-2003. ISSN 1407-0952.

Piezīmes

Studiju kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Spēkratu remonta prakses laikā studenti iepazīstas ar modernajām remonta metodēm autoservisu vai remonta uzņēmumos. Iegūtās zināšanas izmantojamas remonta tehnoloģiju izpratnē, lai nodrošinātu kvalitatīvu spēkratu ekspertīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina spēkratu remonta un/vai atjaunošanas darbu tehnoloģijās – prakses pārskats
• Spēj izvēlēties un pamatot piemērotāko un efektīvāko spēkratu remonta un/vai atjaunošanas tehnoloģiju; pastāvīgi novērtēt spēkratu atteices iemeslus un veikt nepieciešamos pasākumus atteiču novēršanai – prakses pārskats

Kursa plāns

1 Prakses vietas izvēle un pamatojums.
2 Uzņēmuma darbības virziens, sniegtie pakalpojumi.
3 Iepazīšanās ar prakses vietas uzņēmuma struktūru.
4 Uzņēmuma inženiertehniskais personāls, tā uzdevumi un pienākumi.
5 Spēkratu remonta tehnoloģiskais process, tā nodrošinājums.
6 Tehnoloģiskās iekārtas spēkratu remontam, to izmantošana.
7 Uzņēmuma perspektīvās tehnoloģiskās iekārtas, to izvēles iespējas un pamatojums.
8 Uzņēmuma rekonstrukcijas iespējas, to analīze.
9 Uzņēmuma darba apjomi, dokumenti un to apgrozība.
10 Mezglu un agregātu atjaunošanas metodes.
11 Remontdarbu izmaksas, izmaksu pozīcijas, to aprēķins.
12 Uzņēmumā izmantotie diagnostikas principi.
13 Vizuālā apskata kā viens no būtiskākajiem avarējušu automobiļu diagnostikas principiem.
14 Uzņēmuma klienti, to raksturojums.
15 Rezerves daļu loģistikas ķēde.
16 Uzņēmuma ražošanas zonas skice.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmumā nostrādāta prakse vismaz 6 nedēļu apjomā. Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums – pārskats. Pārbaudes veids - prakse ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses pārskata sagatavošana atbilstoši studiju kursa plānam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses atskaites apjoma un kvalitātes, kā arī no spējas nodemonstrēt prakses laikā iegūtās zināšanas.

Pamatliteratūra

1. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p. 2. Krick R. Modern automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., 2003. 3. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa-Lehrmittel, 2006. 4. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.