Kursa kods TraZP003

Kredītpunkti 2

Tehnoloģiskā mācību prakse

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aleksandrs Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Tehnoloģiskā mācību prakse notiek institūta laboratorijās (automobiļu mezglu laboratorijā, tehniskās diagnostikas laboratorijā un motoru izmēģinājumu laboratorijā). Studenti norīkoti ar rektora pavēli un pakļaujas visiem mācību procesa kārtības noteikumiem. Tehnoloģiskajā mācību praksē studenti iepazīstas ar tehniskās apkalpošanas metodēm un iekārtām dažādos autoservisos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - automobiļu mezglu konstrukciju dažādība un to salīdzinājums. Prasmes - pielietot mūsdienīgas iekārtas automobiļu tehniskai diagnostikai un apkalpošanai. Kompetence - izvēlēties un pamatot piemērotāko tehniskās apkalpošanas tehnoloģiju un iekārtas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Automobiļu mezglu konstrukcijas un diagnostikas iekārtas fakultātes laboratorijās.
2 Autoservisu struktūras. Personāla uzdevumi un pamatojumi. Tehniskās diagnostikas un apkalpošanas iekārtas un to pielietošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija). ISSN 1407-0952
2. За рулем. Москва: За рулем. ISSN 0321-4249.

Piezīmes

Obl.: TF lauksaimniecības inženierzinātnes pamatstudiju programmas apakšprogrammai “Autotransports”.