Kursa kods TraZ6009

Kredītpunkti 2

Mašīnu tehniskā diagnostika

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti padziļināti iepazīstas ar spēkratu un to agregātu diagnosticēšanas procesu, metodēm, izmantojot mūsdienīgus diagnostikas līdzekļus. Laboratorijas darbos studentiem ir iespēja praktiski veikt visas diagnosticēšanas procesa sastāvdaļas – diagnosticēšanu, tehniskā stāvokļa noteikšanu, atlikušā darba resursa prognozēšanu,kā arī iepazīties ar moderniem diagnostikas līdzekļiem un metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par spēkratu tehnisko diagnostiku, jaunākām diagnostikas metodēm un iekārtām. Iegūtās zināšanas var kalpot par pamatu turpmākajai radošai un profesionālai attīstībai.
• Prasmes - maģistranti spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas spēkratu diagnostikas jomā, spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Prasme izvērtēt un pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās.
• Kompetence - maģistranti spēj patstāvīgi analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt padziļinātu problēmu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas profesionālās darbības pilnveidošanā un jaunu diagnostikas metožu attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Droša darba pamatprincipi spēkratu diagnostikā. Riski un to samazināšanas pasākumi.Terminoloģija. Darba pārskati.
2 Spēkratu diagnostikas paņēmieni. Diagnostika uz papīra, mehānismu diagnostika, elektroiekārtu diagnostika.
3 Vadības sistēmu diagnostika, kļūdu kodi.
4 Diagnostikas līdzekļu klasifikācija, teorija, izvēles kritēriji un pielietojums.
5 Diagnostika ar osciloskopu.
6 OBD diagnostikas sistēmas, pašdiagnostika un sistēmas darbības uzraudzība.
7 Emisijas samazināšanas sistēmu pārraudzība un diagnostika.
8 Spēkratos izmantojamie devēji un aktuatori.
9 Motoru un to komponenšu diagnostika. Diagnostikas algoritms, blokshēmas.
10 Spēkratu bremžu sistēmu, pretizbuksēšanas sistēmu diagnostika.
11 Gaitas iekārtas diagnostika. Riteņu nostatījuma parametri.
12 Spēkratu elektrisko un elektronisko sistēmu diagnostika.
13 Transmisiju diagnostika. Mehāniskās un automātiskās transmisijas.
14 Klimata kontroles sistēmu un citu palīgsistēmu diagnostika.
15 Pasīvās un aktīvās drošības sistēmas diagnostika.
16 Diagnosticēšanas sistēmas attīstības perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotai ieskaitei ar atzīmi (vērtējums vismaz 4 balles).

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava, 1994. 252 lpp.
4. Denton T. Advanced Automotive Fault diagnosis. 2nd edition. Elsevier LTD, 2006. 271 p. ISBN: 978-0-7506-6991-7

Papildliteratūra

1. Bauer H. Automotive Electrics Automotive Electronics. 4-th edition. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2004. 503 p.
2. Gscheidle R.. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p.
3. Denton T. Automobile Electrical and Electronic Systems. Third edition. Elsevier LTD, 2004. 463 p. ISBN-13: 978-0-7506-6219-2

Piezīmes

Obligāts "B" daļa: TF akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai "Autotransports" un "Tehniskais un tehnoloģiskais serviss" pilna un nepilna laika studijās.