Kursa kods TraZ5029

Kredītpunkti 2

Transporta inženierdienests un autotirgus

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas transporta inženierdienesta darbībā. Kursa mērķis ir izprast un iegūt zināšanas par jaunu un lietotu automobiļu tirdzniecības organizēšanu. Praktiskie darbi ir orientēti uz to organizāciju lietišķo spēļu veidā. Iegūtās zināšanas un iemaņas izmantojamas dažādu transporta uzņēmumu inženierdarba organizācijā un vadīšanā. Studenti gūst priekšstatu par pasaules auto ražotājfirmām un auto izplatītājfirmām Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - maģistrants iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par vadīšanas procesu būtību, likumsakarībām un vadīšanas metodēm autotransporta uzņēmumā, kas atbilstošas jaunākajiem pētījumiem un atzinumiem vadzinības jomā, kā arī iegūst paplašinātas zināšanas, izpratni par automobiļu tirdzniecības organizēšanu un izveidi. Iegūtās zināšanas ir pamats turpmākajai pētniecībai un radošas domāšanas attīstībai.
• prasmes - spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai īstenotu uzņēmējdarbību autotransporta uzņēmumā.

• kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi kritiski analizēt ar autotransporta uzņēmuma vadīšanu saistītās problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus. Dot ieguldījumu autotransporta uzņēmumu vadīšanas metožu attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vadīšanas būtība autotransporta uzņēmumos. Inženierdienesta vadīšanas modeļi.
2 Vadīšanas tendences mūsdienu autotransportā.
3 Motivēšana autotransporta uzņēmumā, tās būtība, nozīme un nepieciešamība.
4 Vadīšanas stili un riski autotransporta uzņēmumā.
5 Vadīšanas ētikas būtība un nozīme, tās izmantošana autotransporta tirdzniecības un servisuzņēmumos.
6 Lēmumi autotransporta uzņēmumos , to pieņemšana. Lēmumu pieņemšanas process un specifika inženierdarbībā.
7 Vadīšanas efektivitāte inženiertehniskajā dienestā.
8 Autotransporta uzņēmumu personāla politika . Cilvēkresursi un to nozīme autotransporta uzņēmumā.
9 Pasaules autofirmu un perspektīvo automobiļu modeļu analīze. Automobiļu popularitāte un cenu dinamika.
10 Mārketinga cikls, pasākumu komplekss.
11 Jaunu un lietotu automobiļu tirdzniecība.Automobiļu izplatīšanas kanālu analīze.
12 Tirgus segmentācija un automobiļu pozicionēšana tirgū.
13 Mārketinga plānošanas etapi, plānu struktūra, budžeta un peļņas plānošana.
14 Auto katalogu, prospektu, rokasgrāmatu un auto reklāmu analīze.
15 Auto izplatītājfirmu tīkls Latvijā. Autotirgotāju asociācijas uzdevumi un struktūra.
16 Automobiļu testēšana un izvēle. Mērķa tirgus atlase. Mārketinga SVID analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, 2 kontroldarbi, akumulējoša ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Vadīšanas pamati. Mācību grāmata Profesionālo studiju studentiem un maģistrantiem. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
2. Pasquier M. Marketing management and communications in the public sector. Routledge, 2009. 261 p.
3. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.
4. Kent R. Marketing research: approaches, methods and applications in Europe. London: Thomson Learning, 2007. 592 p.

Papildliteratūra

1. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 2002. 305 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene. 2003. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. ISSN 1407-0952
2. Laikraksts „Dienas Bizness” . ISSN 1407-2041. Pieejams arī tiešsaistē: http://e-avize.db.lv

Piezīmes

Obl. TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai “Spēkrati un serviss”.