Kursa kods TraZ5028

Kredītpunkti 2

Spēkratu izmēģināšana un aprēķins

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra32168821/03/2018Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

TraZ4057, Automobiļu un motoru teorija I

TraZ4060, Automobiļu un motoru teorija II

Papildliteratūra

1. Tabellenbuch Elektrotechnik. Electrical engineering :tables, standards, formulas. Häberle, Gregor ... [et al.]. Haan-Gruiten: Verl. Europa-Lehrmittel, 2008. 456 p.
2. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. 241 p.
3. Renner G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 p.

Piezīmes

Obl. TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai Spēkrati un serviss.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināti apgūt automobiļu ekspluatācijas īpašības un to nozīmi, kā arī dažādu automobiļu mezglu un sistēmu aprēķinu. Zināšanas loģiski papildina izstrādājamie laboratorijas darbi, kas veicami gan laboratorijā, gan ceļizmēģinājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - students iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par automobiļu ekspluatācijas īpašībām, kas atbilstošas jaunākajiem zinātnes sasniegumiem automobiļu teorijas jomā. Iegūtās zināšanas kalpo par pamatu turpmākajai pētniecībai.
• Prasmes - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas automobiļu ekspluatācijas teorijā, veicot eksperimentālos pētījumus un aprēķinus dažādu spēkratu savstarpējai salīdzināšanai, izvērtēšanai un analīzei. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem automobiļu teorijas aktuāliem jautājumiem, izstrādāt oriģinālu automobiļu izmēģinājumu eksperimentālo metodiku, apstrādāt un analizēt eksperimentos iegūtos rezultātus.
• Kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi kritiski analizēt sarežģītas inženiertehniskas automobiļu teorijas problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas, lai izstrādātu metodiku un datu apstrādi dažādu automobiļu ekspluatācijas īpašību parametru noteikšan

Kursa plāns

1 Īsa automobiļa teorijas attīstības vēsture. Automobiļa procesu, mehānismu, sistēmu aprēķini.
2 Automobiļa vilces aprēķins. Motora jaudas izvēle.
3 Berzes sajūgi. Griezes momenta pārnese. Sajūgu raksturlielumi un materiāli.
4 Automobiļu ātrumkārbas un to nepieciešamības pamatojums.
5 Pretestību variācija atkarībā no braukšanas ātruma. Vienmērīgas jaudas līkne.
6 Ātrumkārbas aprēķins. Hidrodinamiskie pārvadi, to sakarības
7 Galvenais pārvads. Diferenciāļi, to bloķēšanās un veidi.
8 Diferenciālu griezes momenta pārneses sakarības. Simetriskie un asimetriskie diferenciāļi.
9 Ātruma izmaiņa pagriezienā atkarībā no izmantotā pagriezes mehānisma veida.
10 Bremžu izvēle un aprēķins. Bremžu pastiprinātāji, to aprēķins.
11 ABS līknes un darbības pamatsakarības. Bremžu cilindru parametru izvēle.
12 Loku bremžu aprēķins. Disku bremžu aprēķins. Cilindru spēka aprēķins. Stūres iekārtas, to parametru izvēle.
13 Stūres iekārtas, to parametru izvēle.
14 Spēkratu ceļizmēģinājumi izmantojot datu pašrakstītājus.
15 Izmēģinājumu datu apstrāde un analīze.
16 Spēkratu un to mezglu izmēģināšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi laboratorijas darbi; izstrādāti praktiskie darbi. Ieskaites atzīme ir vidējā no trijos testos iegūtā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.
2. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
3. Wong J.Y. Theory of ground vehicles. 4th ed. Hoboken, New Yersey: John Wiley & Sons Inc., 2008. 560 p.
4. Pommers J., Liberts G. Automobiļa teorija. Rīga: Zvaigzne, 1985. 244 lpp.