Kursa kods TraZ5017

Kredītpunkti 2

Automobiļu teorija

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināti apgūt automobiļu ekspluatācijas īpašības un to nozīmi, kā arī dažādu automobiļu mezglu un sistēmu aprēķinu. Zināšanas loģiski papildina izstrādājamie laboratorijas darbi, kas veicami gan laboratorijā, gan ceļizmēģinājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - students iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par automobiļu ekspluatācijas īpašībām, kas atbilstošas jaunākajiem zinātnes sasniegumiem automobiļu teorijas jomā. Iegūtās zināšanas kalpo par pamatu turpmākajai pētniecībai.
• Prasmes - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas automobiļu ekspluatācijas teorijā, veicot eksperimentālos pētījumus un aprēķinus dažādu spēkratu savstarpējai salīdzināšanai, izvērtēšanai un analīzei. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem automobiļu teorijas aktuāliem jautājumiem, izstrādāt oriģinālu automobiļu izmēģinājumu eksperimentālo metodiku, apstrādāt un analizēt eksperimentos iegūtos rezultātus.
• Kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi kritiski analizēt sarežģītas inženiertehniskas automobiļu teorijas problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas, lai izstrādātu metodiku un datu apstrādi dažādu automobiļu ekspluatācijas īpašību parametru noteikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īsa automobiļa teorijas attīstības vēsture. Automobiļa procesu, mehānismu, sistēmu aprēķini.
2 Automobiļa vilces aprēķins. Motora jaudas izvēle.
3 Berzes sajūgi. Griezes momenta pārnese. Konisko sajūgu raksturlielumi un materiāli.
4 Automobiļu ātrumkārbas un to nepieciešamības pamatojums.
5 Pretestību variācija atkarībā no braukšanas ātrums. Vienmērīgas jaudas līkne.
6 Ātrumkārbas aprēķins.
7 Hidrodinamiskie pārvadi, to sakarības. Hidrotransformatoru līknes. Hidropārvadu lietderības koeficients.
8 Transmisijas gultņi.
9 Kardānsavienojumi, to sakarības.
10 Galvenais pārvads. Diferenciāli, to bloķēšanās un veidi.
11 Diferenciālu griezes momenta pārneses sakarības. Simetriskie un asimetriskie diferenciāļi.
12 Ātruma izmaiņa pagriezienā atkarībā no izmantotā pagriezes mehānisma veida.
13 Bremžu izvēle un aprēķins. Bremžu pastiprinātāji, to aprēķins.
14 ABS līknes un darbības pamatsakarības. Bremžu cilindru parametru izvēle.
15 Loku bremžu aprēķins. Disku bremžu aprēķins. Cilindru spēka aprēķins. Stūres iekārtas, to parametru izvēle.
16 Automobiļa gaitas laidenums. Gaitas laidenums, tā nozīme. Automobiļa svārstību veidi un raksturotāji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

­izstrādāti visi laboratorijas darbi; izstrādāts un aizstāvēts praktiskais darbs; tests dalīts trijās neatkarīgās daļās. Ieskaites atzīme ir vidējā no trijos testos iegūtā. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU 2007. 54 lpp.
2. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata Jelgava: LLU 2008. 200 lpp.
3. Wong J.Y. Theory of ground vehicles, 4th ed. Hoboken, New Yersey: John Wiley & Sons Inc. 2008. 560 p.

Papildliteratūra

1. Tabellenbuch Elektrotechnik. Electrical engineering :tables, standards, formulas. Häberle, Gregor ... [et al.]. Haan-Gruiten : Verl. Europa-Lehrmittel, 2008. 456 lpp.
2. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam [etc.]: Elsevier. 2008. 241 p.
3. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007, 1196 p.

Piezīmes

Obl.: TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai
“Autotransports”.