Kursa kods TraZ5008

Kredītpunkti 2

Satiksmes vadība un modelēšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt ceļu satiksmes teorētiskos pamatus, transporta plūsmas teorijas elementus un satiksmes vadības tehniskos līdzekļus, uzmanību pievēršot arī vadītāja darba psiholoģijai un cilvēka faktoram ceļu satiksmē. Kursa ietvaros tiek apskatīti arī galvenie satiksmes vadības objekti un transporta plūsmu iegūšanā izmantojamās metodes, kā arī iegūtas praktiskās iemaņas satiksmes situāciju modelēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Spēj analizēt un novērtēt iegūto informāciju par satiksmes situāciju un veidot atbilstošu modeli – 1. praktiskais darbs
• Spēj risināt satiksmes plūsmas problēmas pilsētā un piepilsētas apgabalos, izmantojot programmas VISUM un VISSIM – 2. praktiskais darbs
• Spēj definēt un analizēt kompleksās satiksmes vadības un simulācijas problēmas, kā arī pamatot pieņemtos lēmumus un integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas – individuālais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Automobilizācija, tās raksturotāji, pieauguma tempi un ietekme uz ceļu satiksmi.
2. Satiksmes vadības pasākumu attīstība.
3. Autoceļu administratīvā un tehniskā klasifikācija, pilsētas ielu tīkli.
4. Transporta plūsmu parametri, to noteikšanas metodes.
5. Satiksmes kustības vadības automatizētās sistēmas – 2h
6. Satiksmes vadības tehniskie līdzekļi – 2 h
7. Satiksmes vadības galvenās praktiskās metodes.
8. Luksofora darbības režīmi krustojumā.
9. Gājēju plūsmu organizācijas līdzekļi.
10. Satiksmes vadības tehniskie līdzekļi īpašos kustības apstākļos.
11. Satiksmes vadības programmas, to praktiskā pielietošana – 2 h
12. Satiksmes vadības modeļu izveide, dažādu pilsētu piemēri – 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošā ieskaite ar atzīmi.
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi, kā arī individuālais noslēguma darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un individuālajam darbam.
Individuālais darbs – konkrēta ielas posma modeļa izveide, analīze un satiksmes situācijas uzlabošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu un individuālā darba vērtējuma. Praktisko darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no individuālā darba vērtējuma atzīmes un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Traffic simulation and data: validation methods and applications. CRC Press, 2017. 245 p.
2. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.
3. PTV Vision – Tutorial VISUM 10 Quickstart. PTV AG, Karlsruhe, 2007. 99 p.
4. Mannering F. L. Principles of highway engineering and traffic analysis. Hoboken, New York: John Wiley & Sons, 2005. 372 p.

Papildliteratūra

1. Traffic Management. Research for innovative transports set (vol. 3). London: Wiley, 2016. 350 p.
2. Garber, N. J. Traffic and highway engineering. Mason, OH : Cengage, 2010. 1229 p.
3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K.J. Button, D.A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.

Piezīmes

Oblig. kurss autotransporta specialitātes maģistra studijām.