Kursa kods TraZ5008

Kredītpunkti 2

Satiksmes vadība un modelēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra3224824/02/2015Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p. 2. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. Москва: Транспорт, 1997. 247 c.

Piezīmes

Oblig. kurss autotransporta specialitātes maģistra studijām.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt ceļu satiksmes teorētiskos pamatus, transporta plūsmas teorijas elementus un satiksmes vadības tehniskos līdzekļus, uzmanību pievēršot arī vadītāja darba psiholoģijai un cilvēka faktoram ceļu satiksmē. Kursa ietvaros tiek apskatīti arī galvenie satiksmes vadības objekti un transporta plūsmu iegūšanā izmantojamās metodes, kā arī iegūtas praktiskās iemaņas satiksmes situāciju modelēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - students iegūst teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes pamatiem, vadību, norisi un satiksmes modeļa izveidošanu, izmantojot programmas VISUM un VISSIM.
• Prasmes - students spēj izmantot iegūtās zināšanas risinot satiksmes plūsmas problēmas pilsētā un piepilsētas apgabalos. Spēj analizēt un novērtēt iegūto informāciju.
• Kompetence - students spēj definēt un analizēt kompleksās satiksmes vadības un simulācijas problēmas. Spēj pamatot pieņemtos lēmumus un integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas.

Kursa plāns

1 Automobilizācija, tās raksturotāji, pieauguma tempi un ietekme uz ceļu satiksmi.
2 Satiksmes vadības pasākumu attīstība.
3 Satiksmes drošības līmeni raksturojošie parametri.
4 Autoceļu administratīvā un tehniskā klasifikācija, pilsētas ielu tīkli.
5 Autoceļu aprīkojums.
6 Satiksmes ceļu tīkla izvietojums valsts teritorijā.
7 Transporta plūsmu parametri, to noteikšanas metodes.
8 Satiksmes kustības vadības automatizētās sistēmas.
9 Satiksmes vadības tehniskie līdzekļi.
10 Satiksmes vadības galvenās praktiskās metodes.
11 Luksofora darbības režīms krustojumā.
12 Gājēju plūsmu organizācijas līdzekļi.
13 Satiksmes vadības tehniskie līdzekļi īpašos kustības apstākļos.
14 Satiksmes vadības programmas, to praktiskā pielietošana.
15 Satiksmes vadības modeļu izveide, dažādu pilsētu piemēri.
16 Sistēma: automobiļa vadītājs, automobilis un ceļš.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbi semestra laikā; izpildīti praktiskie darbi;
individuāls noslēguma darbs.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Garber N. J. Traffic and highway engineering. Mason, OH: Cengage, 2010. 1229 p. 2. PTV Vision – Tutorial VISUM 10 Quickstart. PTV AG, Karlsruhe, 2007. 99 p. 3. Mannering F. L. Principles of highway engineering and traffic analysis. Hoboken, New York: John Wiley & Sons, 2005. 372 p. 4. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K.J. Button, D.A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.