Kursa kods TraZ4061

Kredītpunkti 1

Pārvadājumi

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa darbā studenti organizē dažādu kravu pārvadājumus starp četriem korespondējušiem punktiem A, B, C un D, gan ar universālu, gan ar specializētajiem transportlīdzekļiem rezultātā dodot salīdzinošu novērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par konkrētu kravu pārvadāšanas procesa plānošanu, aprēķinu un novērtēšanu, atbilstošu transportlīdzekļu izvēli, konkrētu kravu iekraušanas un izkraušanas darbu plānošanu un aprēķinu, kā arī par atbilstošo kraušanas mehanismu izvēli.
• prasmes - analizēt, salīdzināt un izvērtēt universālo un specializēto transportlīdzekļu izmantošanas piemērotību un efektivitāti konkrētu kravu transportēšanā noteiktos maršrutos.
• kompetence - spēja plānot efektīvu kravu pārvadāšanu vienkāršos iekšzemes maršrutos ar kravu autotransportu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba uzdevums un dotie lielumi.
2 Autoceļu shēma.
3 Kravu plūsmas epīras.
4 Transportlīdzekļa izvēle.
5 Iekraušanas un izkraušanas mašīnu un mehānismu izvēle.
6 Pārvadājumu maršruts universālajam transportlīdzeklim.
7 Pārvadājumu maršruti specializētajiem transportlīdzekļiem.
8 Automobiļa izmantošanas rādītāju aprēķins.
9 Kravas daudzums un tās izvietojums transportlīdzeklī.
10 Automobiļa darba grafiks.
11 Kravas un iekraušanas mehānismu izvietojums teritorijā.
12 Kravas iekraušanas un izkraušanas mehānismu cikla grafiks.
13 Kravas iekraušanas un izkraušanas mehānismu skaita aprēķins.
14 Kravu pārvadāšanas noteikumu apraksts.
15 Degvielas izmaksu aprēķins pārvadājumam kopumā.
16 Secinājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Pārbaudes veids - kursa darbs (atzīme).

Pamatliteratūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU izdevniecība. 2001. 283 lpp.
4. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.

Papildliteratūra

1. Truslis V. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. 100 lpp.
2. Gubbins E.J. Managing Transport Operations. 3rd. ed. London: KoganPage. 2003. 295 p.
3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Москва: «Академия», 2006.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” pilna un nepilna laika studijās.