Kursa kods TraZ4058

Kredītpunkti 2

Autoceļi un satiksmes vadība I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst autoceļu uzbūvi, autoceļa šķērsprofila tipus un elementus, kā arī būtiskākos autoceļa rādītājus. Studiju kursā tiek apskatīta autoceļu klasifikācija, autoceļu segu tipi un konstrukcija, autoceļu deformācijas, uzturēšanas un remonta darbi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina autoceļu klasifikāciju, šķērsprofilu variantus un to elementus, kā arī ceļu slodzes – 1. kontroldarbs
• Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas, veicot autoceļu slodzes aprēķinus – praktiskie darbi
• Pārzina autoceļu segu uzbūvi, deformācijas, remontu, jaunākās tendences būvniecībā – 2. kontroldarbs
• Spēj noteikt ceļu segu deformācijas, to rašanās iemeslus un pamatot remonta variantus – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Satiksmes ceļu tīkla loma transportā un sadzīvē.
2. Autoceļu administratīvā un tehniskā klasifikācija.
3. Ceļu slodzes parametri, to noteikšana.
4. Autoceļu šķērsprofils, tā tipi un elementi.
5. Ceļa brauktuve.
6. Autoceļa elementi plānā.
7. Ceļa garenprofils un tā elementi.
8. Autoceļu mezgli.
1.kontroldarbs: Autoceļu klasifikācija, profili un to elementi, ceļu slodzes.
9. Autoceļu segu konstruktīvā uzbūve, segu klasifikācija.
10. Autoceļu segu raksturojums.
11. Autoceļu ekspluatācijas rādītāji.
12. Autoceļu uzturēšana.
13. Aprīkojums un tā pielietojums autoceļu uzturēšanā.
14. Ceļu segumu deformācijas.
15. Autoceļu remonts.
16. Jaunākās tendences autoceļu projektēšanā un būvniecībā.
2.kontroldarbs: Autoceļu segu uzbūve, deformācijas, remonts, jaunākās tendences būvniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Jābūt uzrakstītiem 2 kontroldarbiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu vērtējuma. Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar noteikto praktisko darbu vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Šmigins R. Autoceļi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. 100 lpp. 2. Mannering F.L., Washburn S.S. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Singapore: Wiley, 2013. 330 p. 3. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p. 4. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.

Papildliteratūra

1. Bidzāns J. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi. Rīgas Tehniskā universitāte. Ceļu un tiltu katedra. Rīga: RTU, 2007. 88 lpp. 2. Zemītis M. Autoceļu ekspluatācija. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/autocelu_ekpl.pdf 3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K. J. Button, D. A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ceļu specifikācijas. VAS "Latvijas Valsts Ceļi". Rīga: Latvijas Valsts ceļi, 2015. 433 lpp. Pieejams tiešsaistē http://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/05/Celu_specifikacijas_2015-Final.pdf

Piezīmes

Obl: akademiskās bakalaura st. pr. Lauksaimniecības inženierzinātne (autotransports) pilna un nepilna laika studijās.