Kursa kods TraZ4055

Kredītpunkti 2

Ekspertu komercdarbība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Šis kurss iepazīstina studentus ar autotransporta servisa uzņēmumu funkcionēšanas būtību, to ekonomiku, tās kategorijām un elementu specifiku servisa uzņēmumos. Students gūst izpratni par autotransporta servisa uzņēmumu organizāciju un vadību. Tiek apgūtas metodes un iemaņas organizēt uzņēmējdarbību autotransporta sektorā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina autotransporta servisa uzņēmumu komercdarbības formas un tās uzsākšanu, uzņēmumu ekonomiskās darbības principus, kā arī mārketinga kompleksa pielietošanu autotransporta tirgus sektorā. 1.–5. tests
Prot aprēķināt un analizēt autotransporta servisa uzņēmumu ekonomiskos rādītājus un pielietot mārketinga principus autotransporta pakalpojumu tirgū. – praktiskie darbi.
Spēj novērtēt un salīdzināt autotransporta servisa uzņēmumu ekonomisko darbību un konkurētspēju autotransporta pakalpojumu tirgus sektorā - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tirgus ekonomikas principi un autotransports (1h lekcija).
2. Autotransporta servisa uzņēmuma struktūra un darbības princips (1h lekcija).
3. Autotransporta servisa uzņēmumu pamatlīdzekļi (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).
4. Autotransporta servisa uzņēmumu apgrozāmie līdzekļi (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).
5. Darba samaksa autotransporta uzņēmumos (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).
6. Izdevumi autotransporta un traktortehnikas uzņēmumos (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).
7. Nodokļi un nodevas autotransporta un traktortehnikas uzņēmumos (1h lekcija).
8. Ekspertu komercdarbība un to ietekmējošie faktori (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
9. Ekspertu komercdarbības vide un tās novērtējums (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
10. Autotransporta un traktortehnikas uzņēmumu tipi un to raksturojums (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
11. Vadīšanas pamati autotransporta un traktortehnikas uzņēmumos (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
12. Transportlīdzekļu un traktortehnikas ražotājfirmas un izplatītājfirmas (1h lekcija).
13. Mārketinga pasākumu komplekss ekspertu pakalpojumiem (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
14. Jaunu automobiļu un traktortehnikas tirdzniecība (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
15. Lietotu automobiļu, traktortehnikas un numurēto agregātu tirdzniecība (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
16. Tirgzinības vadības process un plānošana ekspertu komercdarbībai (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskatīti praktiskie darbi.
Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un testiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu testu vērtējumu vidējā aritmētiskā rezultāta.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.
5.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
6.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
7. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
8.Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.

Papildliteratūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.
5.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
6.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
7. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
8.Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga: Diena. ISSN 1407-1290. Laikraksta "Diena" pielikums" – Saeimā, Ministru Kabinetā".
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts: valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0405. Pieejams: http://www.vestnesis.lv/
3. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskais eksperts” obligātajā daļā