Kursa kods TraZ4053

Kredītpunkti 1

Automobiļu un motoru teorija

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ3132, Degvielas un smērvielas

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas automobiļu ekspluatācijas parametru noteikšanā. Automobiļu dinamiskuma, degvielas ekonomijas, bremzēšanas, vadāmības, un stabilitātes parametru aprēķina metodes un to eksperimentālā noteikšana, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, izmantojama arī dažādu transporta nozares inženiertehnisko speciālistu praktiskajā darbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - spēj veikt praktiskus aprēķinus pēc izvēlētajiem automobiļa datiem, kā arī vērtēt automobiļu dinamiskās īpašības, prasmīgi izmantojot dažādas aprēķinu un izvērtēšanas metodes.
• prasmes - izmanto apgūtos teorētiskos pamatus un likumsakarības, veicot praktiskus automobiļa ekspluatācijas parametru aprēķinus un savstarpēji salīdzinot vairākus automobiļus savā starpā, prasmes saistībā ar ekspluatācijai piemērotākā automobiļa izvēli.
• kompetence - balstoties uz aprēķinu algoritmiem spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotāko automobiļa veidu, kā arī aprēķināt nepieciešamos parametrus, kuri nepieciešami optimālas automobiļa izmantošanas efektivitātes nodrošināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ar automobiļa prototipu saistītie darba uzdevuma dati.
2 Aprēķināmie darba uzdevuma dati.
3 Grafiku konstruēšanas principi kursa darbā.
4 Motora ātrumraksturojuma līknes.
5 Automobiļa kustības teorētiskais ātrums.
6 Automobiļa jaudas bilance.
7 Automobiļa vilces bilance.
8 Dinamiskā pase.
9 Automobiļa potenciālais braukšanas ātrums.
10 Automobiļa paātrinājums.
11 Paātrinājuma apgrieztā lieluma diagramma.
12 Grafiskā integrēšana, mēroga koeficientu izvēle.
13 Ieskriešanās laika grafiks.
14 Apdzīšanas grafiks.
15 Darba rezultātu vērtējums.
16 Secinājumi un salīdzinājums ar prototipa datiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.
2. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
3. Pommers J., Liberts G. Automobiļa teorija. Rīga: Zvaigzne, 1985. 244 lpp.
4. Renner G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 p.

Papildliteratūra

1. Gerigk P. und andere. Kraftfahrzeugtechnik Tabellenbuch. Deuchland: Westermann, 2007. 465 p. 2. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. USA: Elsevier, 2008. 241 p. 3. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург, 2006. 478. с.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai Autotransports.