Kursa kods TraZ4049

Kredītpunkti 2

Pārvadājumi I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Valdis Truslis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā apskata galvenos modernos transporta veidus, to tehniski - ekonomiskās un ekspluatācijas īpatnības; apskata šo transporta veidu darba saskaņošanu un racionāla transporta veida un pārvadājumu shēmu izvēles metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par pārvadājumu un transporta jēdzienu, par transporta sistēmu, tās sastāvdaļām, par galvenajiem transporta veidiem, to tehniski ekonomisko raksturojumu, priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par atsevišķo transporta veidu savstarpējās sadarbības formām.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transporta veidu un to kombināciju piemērotību dažādu kravu pārvadāšanā, kā arī dažādu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai.
• Kompetence - spēja izvēlēties piemērotāko transporta veidu vai to kombināciju noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Transporta sistēma un tās sastāvdaļas.
2 Transporta komplekss valstī.
3 Transporta nozares attīstība Latvijā un Eiropā.
4 Dzelzceļa transports.
5 Jūras transports.
6 Iekšzemes ūdensceļu transports.
7 Aviācija.
8 Maģistrālo cauruļvadu transports.
9 Automobiļu transports.
10 Citi transporta veidi.
11 Transporta veida izvēle.
12 Multimodālie pārvadājumi.
13 Intermodālais transports.
14 Konteineru transports.
15 Transporta ietekme uz vidi .
16 Ilgtspējīga transporta sistēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskatīti praktiskie darbi. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G, Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU izdevniecība. 2001. 283 lpp.
4. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon 2000. 339 p.

Papildliteratūra

1. Urbahs A., Cerkovņuks A. Intermodālie konteineru pārvadājumi. Rīga: RTU izdevniecība, 2003. 496 lpp.
2. Lowe Dawid. Intermodal Freight Transport. Elsevier. Oxford, 2005. 276 p.
3. Gubbins E.J. Managing Transport Operations. 3rd ed. London: KoganPage. 2003. 295 p.
4. Handbook of Transportation Engineering. Editor M. Kutz. New York: McGraw-Hill. 2004.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” pilna un nepilna laika.