Kursa kods TraZ4049

Kredītpunkti 2

Pārvadājumi I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra3224807/02/2017Spēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Inženierzinātņu doktors

author vieslekt.

Valdis Truslis

Inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Urbahs A., Cerkovņuks A. Intermodālie konteineru pārvadājumi. Rīga: RTU izdevniecība, 2003. 496 lpp.
2. Lowe Dawid. Intermodal Freight Transport. Elsevier. Oxford, 2005. 276 p.
3. Gubbins E.J. Managing Transport Operations. 3rd ed. London: KoganPage. 2003. 295 p.
4. Handbook of Transportation Engineering. Editor M. Kutz. New York: McGraw-Hill. 2004.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” pilna un nepilna laika.

Kursa anotācija

Kursā apskata galvenos modernos transporta veidus, to tehniski - ekonomiskās un ekspluatācijas īpatnības; apskata šo transporta veidu darba saskaņošanu un racionāla transporta veida un pārvadājumu shēmu izvēles metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par pārvadājumu un transporta jēdzienu, par transporta sistēmu, tās sastāvdaļām, par galvenajiem transporta veidiem, to tehniski ekonomisko raksturojumu, priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par atsevišķo transporta veidu savstarpējās sadarbības formām.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transporta veidu un to kombināciju piemērotību dažādu kravu pārvadāšanā, kā arī dažādu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai.
• Kompetence - spēja izvēlēties piemērotāko transporta veidu vai to kombināciju noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai.

Kursa plāns

1 Transporta sistēma un tās sastāvdaļas.
2 Transporta komplekss valstī.
3 Transporta nozares attīstība Latvijā un Eiropā.
4 Dzelzceļa transports.
5 Jūras transports.
6 Iekšzemes ūdensceļu transports.
7 Aviācija.
8 Maģistrālo cauruļvadu transports.
9 Automobiļu transports.
10 Citi transporta veidi.
11 Transporta veida izvēle.
12 Multimodālie pārvadājumi.
13 Intermodālais transports.
14 Konteineru transports.
15 Transporta ietekme uz vidi .
16 Ilgtspējīga transporta sistēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskatīti praktiskie darbi. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G, Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU izdevniecība. 2001. 283 lpp.
4. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon 2000. 339 p.