Kursa kods TraZ4048

Kredītpunkti 2

Dīzeļmotoru barošanas sistēmas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc. (Emeritus)

Gunārs Aizsils

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Dīzeļmotora vēsture. Degmaisījuma sagatavošana dīzeļmotorā. Dīzeļmotoru barošanas sistēmu veidi. Degvielas zemspiediena padeves veidi. Degvielas augstspiediena padeves sistēmu konstruktīvie veidi: sekciju, sadalītāja un rotoru sūkņi; sūknis-sprausla; sūknis-vads-sprausla; akumulatora barošanas sistēma. Sprauslu un smidzinātāju konstruktīvā uzbūve, darbība. Dīzeļmotoru barošanas sistēmu darbības mehāniskā un elektroniska vadība. Dīzeļmotoru barošanas sistēmu tehniskā apkope: sprauslu smidzinātāju darbības kontrole un regulēšana; augstspiediena sūkņu pārbaude un regulēšana uz stenda.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: dīzeļmotoru barošanas sistēmu darbības principi un konstruktīvā uzbūve.
Prasmes: novērtēt dīzeļmotora barošanas sistēmas darbību; regulēt sprauslu smidzinātāju degvielas izsmidzināšanas kvalitāti, kontrolēt degvielas sistēmas funkcionēšanu uz dīzeļmotora un organizēt degvielas barošanas sistēmas tehniskās apkalpošanas darbus.
Kompetence: izvēlēties un pamatot ekspluatācijas apstākļiem atbilstošu dīzeļmotoru tehniku ar piemērotāku degvielas barošanas sistēmu un nodrošināt dīzeļmotoru darbību bez atteikumiem; patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus dīzeļmotoru degvielas barošanas sistēmu darbības nodrošināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Degšanas un degmaisījuma sagatavošanas īpatnības dīzeļmotoros.
2 Dalītās un nedalītās degkameras, to priekšrocības un trūkumi.
3 Sprauslas, to regulēšana un kopšana. Smidzinātāju veidi.
4 Degvielas augstspiediena sūkņi, to iedalījums, priekšrocības un trūkumi, pielietošanas iespējas.
5 Sekcijsūkņi, to uzbūve un darbība.
6 Sekcijsūkņu regulatori, to nepieciešamības pamatojums dīzeļmotoriem.
7 Korekcijas funkcijas regulatoros. Regulēšanas iespējas.
8 Sadalītājsūkņi. Darbības princips, konstrukcijas, regulēšanas iespējas.
9 Rotorsūkņi. Uzbūve un darbība. Rotorsūkņu regulatori.
10 Sekcijsūkņu un sadalītājsūkņu elektroniska vadība.
11 Degvielas padeves daudzuma un momenta regulēšanas.
12 Common rail sistēma. Vispārējā shēma, tās darbība.
13 PLD un sūknis – sprausla. Šo sistēmu uzbūve, darbība un vadība.
14 Dīzeļmotoru atgāzes. Normatīvi, atgāzu emisijas samazināšanas iespējas un risinājumi.
15 Degvielas padeves sistēmas vispārējā shēma.
16 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas bojājumi un iespējamie cēloņi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

­1.Kontroldarbs - 1. līdz 8.nedēļas nodarbību tēmām. 20 punkti.
2.Kontroldarbs - 7. līdz 16.nedēļas nodarbību tēmām. 20 punkti.
3.Nostrādāti laboratorijas darbi. Nokavētu laboratorijas darbu var atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu par laboratorijas darba tēmu. 60 punkti.
Akumulējoša ieskaite ar atzīmi. Vienai atzīmes ballei atbilst 10 punkti.

Pamatliteratūra

1. Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas. - Jelgava: LLU, 2007. 202 lpp.
2. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. - Rīga: Zvaigzne, 1991. 520 lpp.
3. Gerigk P. u.a. Kraftfahrzeugtecnik. - Braunschweig: Westermann. 2005. 625 S.
4. Системы управления диэельными двигателями. - Москва: ЗАО КЖИ "Эа рулем", 2004. 480 с.

Papildliteratūra

1. Aizsils G. Spekratu tehniskā ekspluatācija // Laboratorijas darbu uzdevumi dīzeļmotoru barošanas sistēmās, to izpildes metodika un palīgmateriāli. - Jelgava: 2008. 173 lpp.
2. Cikovskis V. Motori // Mācību līdzeklis. - Rīga: Jumava. 2000. 224 lpp.
3. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. - Jelgava: 2008. 298 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. Nr.1(1995)- Nr. 4 (2003) Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija), 1995-2003. nr. : krās. il. ; 27 cm. + plakāts (1 leaf ; 81 x 54 cm) ISSN 1407-0952.
2. За рулем. - Москва: За рулем., 1928 - ISSN 0321-4249. Ir LLU FB

Piezīmes

Izvēle.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts.