Kursa kods TraZ4046

Kredītpunkti 1

Spēkratu apkalpošana un atjaunošana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Žanis Jesko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti izstrādā kursa darbu konkrēta spēkratu mezgla vai virsbūves daļas defektēšana, remonts un atjaunošana. Darbā studenti parāda savas spējas un zināšanas, aprakstot defektēšanas un remonta tehnoloģisko procesu, kā arī iekļaujot remonta procesā izmantoto ierīču un iekārtu aprakstu. Veic aprakstu krāsošanas sagatavošanai, krāsu izvēlei un krāsošanas tehnoloģijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēkratu defektēšanas un remonta tehnoloģiskajos procesos, to izvēlē.
Prasmes: novērtēt spēkrata tehnisko stāvokli un veikt tā pilnvērtīgu un korektu diagnostiku
Kompetence: pastāvīgi veikt spēkratu tehnisko apkalpošanu un atjaunošanu, izvēlēties šiem darbiem atbilstošas iekārtas, instrumentus un metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Spēkratu tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības.
2 Spēkratu tehniskā diagnostika, diagnosticēšanas algoritms, darbaspēju prognozēšana.
3 Diagnostikas līdzekļi.
4 Spēkratu tehnisko apkopju un remontu tehnoloģija.
5 Spēkratu servisa tehnoloģisko procesu organizācija, ražošanas telpu tehniskais aprīkojums un zonu plānojums.
6 Spēkratu virsbūves, kabīnes un rāmji, to remonta un atjaunošanas tehnoloģiskais process.
7 Virsbūves atjaunošana un remonts, procesā izmantotās iekārtas.
8 Virsmu tīrīšana un sagatavošana remonta operācijām.
9 Virsmu antikorozijas apstrāde, pārklājumu veidi, to īpašības un pielietojums.
10 Krāsas, krāsošanas tehnoloģijas.
11 Sagatavošana krāsošanai un izmantotās iekārtas.
12 Spēkratu stikli, to pielietojums, defekti un remontiespējas
13 Plastmasas detaļu remonta tehnoloģiskais process.
14 Vadības ierīču un ritošās daļas defektēšana un remontiespējas.
15 Traktortehnikas tehniskās apkalpošanas īpatnības un specifika.
16 Traktortehnikas un lauksaimniecības tehnikas remonts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbam jābūt noformētam atbilstoši vispārpieņemtiem kursa darbu noformēšanas noteikumiem, datorrakstā. Kursa darba saturā jābūt aprakstam par konkrēto spēkrata mezgla vai virsbūves daļas defektēšanas, remonta un atjaunošanas procesu ar nepieciešamajiem grafiskajiem attēliem.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU 2008. 239 lpp.
2. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.
3. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
4. Суханов Б.Н. и.др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. Москва.: Транспорт, 1991. 160 c.

Papildliteratūra

1. Krick R. Modern automotive technologies. Publisher Goodheart-Willcox CO Publisher. 2003.
2. Gscheidle R. Tabellenbuch Kraftfahrzeugtehnik. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005.
3. Automotive Handbook. 6-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2004. 1231 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts studentiem.