Kursa kods TraZ4045

Kredītpunkti 3

Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Žanis Jesko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti padziļināti apgūst ražošanas zonu plānošanas pamatus un aprīkojuma izvēli. Iepazīstas ar spēkratu virsbūvju atjaunošanas metodēm un principiem, krāsošanas darbu specifiku, kā arī citu spēkratos izmantojamo materiālu remonta un atjaunošanas tehnoloģijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēkratu tehniskās apkalpošanas darbu izpildes specifikā un tehnoloģijā, par spēkrata tehnisko stāvokli raksturojošajiem parametriem un ietekmējošajiem faktoriem, kā arī tehniskajā apkalpošanā un atjaunošanā izmantojamajām iekārtām.
• Prasmes: novērtēt spēkrata tehnisko stāvokli un veikt tās pilnvērtīgu un korektu diagnostiku.
• Kompetence: pastāvīgi veikt spēkratu tehnisko apkalpošanu un atjaunošanu, izvēlēties šiem darbiem atbilstošas iekārtas, instrumentus un metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Spēkratu servisu veidi, to iedalījums, funkcijas, tehnoloģisko procesu organizācija.
2 Ražošanas zonu plānojums. Ražošanas telpu tehniskais aprīkojums, iekārtas, stendi to specifika.
3 Spēkratu virsbūvju veidi un to konstrukcijas, drošības karkass.
4 Virsbūvju kopšana, defektēšana, atjaunošanas un remonta paņēmieni un tehnoloģijas.
5 Virsbūvju remonta stendi un aprīkojums, ģeometrisko izmēru noteikšana un kontrole.
6 Virsbūves antikorozijas apstrāde, pārklājumu veidi.
7 Virsmu krāsošanas principi un tehnoloģijas, krāsu veidi, īpašības un pielietojums, krāsošanas aprīkojums.
8 Spēkratu stikli, to veidi, defekti, remonts un nomaiņas tehnoloģija.
9 Plastmasas detaļu remonts un izmantojamie remonta materiāli.
10 Spēkratu vadības sistēmu defekti, to darbības pārbaude un remontiespējas.
11 Ritošās daļas un balstiekārtu defekti, to pārbaude un remontiespējas.
12 Traktortehnikas tehniskās apkalpošanas īpatnības un specifika, traktortehnikas tehniskā apkalpošana.
13 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošanas īpatnības un to specifika
14 Hidraulisko iekārtu diagnostika, atjaunošana un remonts.
15 Traktortehnikas uzkares iekārtu defekti, diagnostika un remonts.
16 Lauksaimniecības tehnikas diagnostikas pamatprincipi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- izstrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi;
- izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi;
- par kavēto lekciju tematiku izstrādāti mājas darbiem.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava: Druka, 1994. 251 lpp.
4. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Krick R. Modern automotive technologies. - Publisher Goodheart-Willcox CO Publisher, 2003.
2. Fisher R. and others Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany : Verl.: Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p.
3. Gerigk P. und andere. Kraftfahrzeugtehnik. Berlin: Westermann, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts studentiem.