Kursa kods TraZ4041

Kredītpunkti 2

Mašīnu ekspertīze I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mašīnu tehniskās vērtēšanas un tehniskās ekspertīzes pielietošanas nepieciešamību, tehnisko vērtētāju un tehnisko ekspertu darbību noteicošās definīcijas, normatīvos dokumentus, organizāciju. Iepazīstas ar tehniskās vērtētāja un eksperta darba piederumiem, aprīkojumu, darba vietas un transportlīdzekļa apskates iekārtojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: teorētiskās zināšanas un likumdošana sauszemes transportlīdzekļu vērtības un remonta izmaksu noteikšanā.
Prasmes: orientēties sauszemes transportlīdzekļu vērtību noteikšanas kārtībā un novērtēt transporta līdzekli pēc CSN. Kompetence: patstāvīgi orientējas likumdošanā par tehniskā eksperta pienākumiem un tiesībām, var raksturot tehniskā vērtētāja un eksperta rīcību pēc CSN.
Kontroldarbs par transportlīdzekļu vērtības un remonta izmaksu noteikšanu.
Spēj noteikt transportlīdzekļu vērtību un remonta izdevumus – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mašīnu tehniskās vērtēšanas un tehniskās ekspertīzes pielietošanas nepieciešamības gadījumi
2 Mašīnu tehniskās vērtēšanas un tehniskās ekspertīzes pielietošanas nepieciešamības gadījumi
3 Tehnisko vērtētāju un tehnisko ekspertīžu darbību noteicošās definīcijas.
4 Tehnisko vērtētāju un tehnisko ekspertīžu darbību noteicošās definīcijas.
5 Tehniskos vērtētājus un tehniskās ekspertīzes noteicošie normatīvie dokumenti.
6 Civillikums, Likums par apdrošināšanas līgumu, MK noteikumi Nr.251.
7 Ceļu satiksmes noteikumi, MK noteikumi Nr. 631.
8 MK noteikumi Nr. 505, Nr. 535, Tiesu ekspertu likums, Preču un pakalpojumu drošuma likums.
9 Sauszemes transportlīdzekļa tehniskā vērtētāja un tehniskā eskperta profesijas standarti.
10 STZELNA ētikas kodekss
11 Tehniskās ekspertīzes noteicošās organizācijas, to mērķis, uzdevumi.
12 STZELNA - Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā asociācija.
13 FIEA - FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS EN AUTOMOBILE.
14 LTAB - Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.
15 Tehniskā vērtētāja un eksperta darba piederumi, aprīkojums, to izvēles pamatojums.
16 Tehniskā vērtētāja un eksperta darba vietas un transprtlīdzekļa apskates vietas iekārtojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarba atzīme ir vismaz 5, saņem ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. USA: Elsevier, 2008. 241 p. 2. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург, 2006. 478 с. 3. Krick R. Modern automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., 2003. 4. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Germany: Europa - Lehrmittel, 2007.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: 2008. 199 lpp. 2. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp. 3. Modern Automotive Technology. 1st. English edition. 2006. 688 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine. United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65 2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts mācību kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Tehniskais eksperts”.