Kursa kods TraZ4040

Kredītpunkti 2

Spēkratu elektroiekārtas un testēšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu studenti iepazīsies ar spēkratu elektroiekārtu strāvas avotiem un sprieguma regulēšanu spēkratu elektrotīklā, motora iedarbināšanas procesu un iekārtu, aizdedzes sistēmu, apgaismošanas un signalizācijas sistēmas normatīviem un slēguma shēmām, spēkratu sistēmu darbības kontroli un elektronisko vadību, elektroiekārtu testēšanu, remonta iespējām un tehnoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par autoelektroiekārtu uzbūvi, tehniskajiem parametriem un darbību, darba režīmiem, slēguma shēmām, elektroiekārtu atteikumiem un defektu meklēšanas metodēm;
• prasmes - lasīt un izprast elektriskās shēmas, izmantot elektriskās shēmas defektu vietas prognozēšanai, ar tehniskās mērīšanas paņēmieniem pārbaudīt autoelektroiekārtu elementus;
• kompetence - spēja novērtēt autoelektroiekārtu tehnisko stāvokli un parametrus, atpazīt un noteikt defektus;

Kursa saturs(kalendārs)

1 Automobiļu elektroiekārtas vispārīgs raksturojums. Ekspluatācijas nosacījumi.
2 Elektroiekārtu elektrotehniskie pamati: Elektriskās ķēdes elementi, parametri, pamatsakarības. Mēraparāti.
3 Elektroiekārtu elektroniskie pamati. Elektronikas elementi, elektroniskās shēmas. Signālu veidi.
4 Spēkratu elektriskais tīkls. Elektroiekārtu elektriskās shēmas, to veidi, apzīmējumi. Bojājumu meklēšana.
5 Elektroapgādes sistēma. Ģeneratoriekārta, sastāvdaļas, sprieguma regulēšanas principi, darbības traucējumi.
6 Akumulatoru baterija, darbība, ekspluatācija, slēgumi, tehniskā stāvokļa kontrole un drošības noteikumi.
7 Motora iedarbināšanas process un iekārta, shēmas, startera pārbaude, iedarbināšanas atvieglošanas iekārtas.
8 Aizdedzes sistēmas uzbūve, darbība, slēguma shēmas un testēšana.
9 Elektroniskās bezkontaktu aizdedzes sistēmas raksturojums, to veidi, uzbūve, darbība.
10 Digitālās aizdedzes sistēmas raksturojums, uzbūve, parametri, darbība.
11 Informācijas un kontroles sistēma, signalizatori un rādītāji, signālu veidi, mērinstrumenti un signālierīces.
12 Gaismas un skaņas signalizācijas ierīces, stikla tīrītāji un mazgātāji, tehniskā stāvokļa kontrole.
13 Apgaismošanas sistēma, slēgumu shēmas, optiskie elementi, to veidi un darbība, pārbaude.
14 Motora vadība. Degvielas daudzuma elektroniskā dozēšana un iesmidzināšana, gaisa daudzuma mērītāji.
15 Degmaisījuma degšanas procesa un izmešu kontrole, darbības diagnostika.
16 Elektroniskās spēkratu vadības sistēmas, automātiskā pārnesumu kārba, balstiekārta. Ātruma ierobežotājs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi laboratorijas darbi; izstrādāts praktiskais darbs; sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas: Laboratorijas darbu uzdevumi, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
3. Ozoliņš J. Automobiļu un traktoru elektroiekārtas. Ozolnieki: LLKC, 2002. 239 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Pēks L. Spēkratu elektroiekārta. Rīga: Zvaigzne, 1986. 101 lpp.

Papildliteratūra

1. Чижиков Ю.П., Акимов С.В. Электрооборудование автомобилеий: Учебник для ВУЗов. Москва: За рулем, 2007. 336 c.
2. Automotive Handbook. 4th Edition © Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p. LLU FB ir: Automotive handbook/[editor: Horst Bauer ... [et al.] ; transl.: Peter Girling... [et al.]], [Plochingen, Vācija] : Robert Bosch, 2000. 962 lpp.
3. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.

Piezīmes

Obligāts TF 1. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskais eksperts" pilna un nepilna laika studijās.