Kursa kods TraZ4031

Kredītpunkti 4

Komercdarbība autotransportā

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursā studenti apgūst autotransporta uzņēmumu funkcionēšanas būtību, to ekonomiku, tās kategorijām un elementu specifiku transporta uzņēmumos. Iegūst zināšanas par autotransporta uzņēmuma darbības likumsakarībām, to organizāciju un vadību. Praktiski apgūst iemaņas un metodes uzņēmējdarbības organizēšanai autotransporta jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par autotransporta uzņēmumu komercdarbības uzsākšanu un to ekonomiskās darbības principiem, kā arī mārketinga kompleksa pielietošanu autotransporta tirgus sektorā.
• Prasmes - aprēķināt un analizēt autotransporta uzņēmumu ekonomiskos rādītājus un pielietot mārketinga principus autotransporta pakalpojumu tirgū.
• Kompetence - novērtēt un salīdzināt autotransporta uzņēmumu ekonomisko darbību un konkurētspēju autotransporta paklpojumu tirgus sektorā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Auto tirgus principi.
2 Autotransporta uzņēmumu pamatlīdzekļi.
3 Autotransporta uzņēmumu apgrozāmie līdzekļi.
4 Darba samaksa autotransporta uzņēmumos.
5 Izdevumi autotransporta uzņēmumos.
6 Tarifi autotransportā.
7 Autotransporta uzņēmumu darbības rādītāji.
8 Kapitālieguldījumi (investīcijas) autotransporta uzņēmumos. To veidi un finansēšanas avots.
9 Nodokļi un nodevas autotransporta uzņēmumos.
10 Autotransporta uzņēmumu tipi un to raksturojums .
11 Autotransporta uzņēmumu vadība.
12 Transportlīdzekļu ražotājfirmas un izplatītājfirmas.
13 Mārketinga specifika autotransporta nozares uzņēmumos.
14 Jaunu automobiļu tirdzniecība.
15 Lietotu automobiļu un numurēto agregātu tirdzniecība.
16 Tirdzniecības laukumi un prasības to iekārtošanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi.
Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.

Papildliteratūra

1. Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 112 lpp.
2. Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2., 3. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 96 lpp.
3. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga: Diena. ISSN 1407-1290. Laikraksta "Diena" pielikums" – Saeimā, Ministru Kabinetā".
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts: valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0405. Pieejams: http://www.vestnesis.lv/
3. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports”.