Kursa kods TraZ4025

Kredītpunkti 2

Autoelektroiekārtas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra3224807/02/2017Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Чижиков Ю. П., Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей: Учебник для ВУЗов. Москва: За рулем, 2005. 336 c.
2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini./ Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Autotransporta apakšprogramma.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu studenti iepazīsies ar auto elektroiekārtu strāvas avotiem un sprieguma regulēšanu automobiļu elektrotīklā, motora iedarbināšanas procesu un iekārtu, aizdedzes sistēmu, apgaismošanas un signalizācijas sistēmas normatīviem un slēguma shēmām, automobiļu sistēmu darbības kontroli un elektronisko vadību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par elektrotehniskajiem procesiem auto elektroiekārtās, auto elektroiekārtu un sistēmu uzbūvi, darbības principiem, normatīviem un prasībām, iespēju noteikt defektus un veikt remontus;
• Prasmes - lasīt elektriskās shēmas, orientēties shēmu darbībā, atrast defektu vietas un tos novērst;
• Kompetence - spēja novērtēt elektrosistēmas un elektronikas darba režīmus, saprast, kas notiek un kur meklēt defektus.

Kursa plāns

1 Automobiļu elektroiekārtas vispārīgs raksturojums.
2 Elektroiekārtu elektrotehniskie pamati: Elektriskās ķēdes elementi, parametri, pamatsakarības.
3 Elektroiekārtu elektroniskie pamati. Elektronikas elementi, elektroniskās shēmas. Signālu veidi.
4 Spēkratu elektriskais tīkls. Elektroiekārtu elektriskās shēmas, to veidi, apzīmējumi.
5 Elektroapgādes sistēma. Ģeneratoriekārta, tās sastāvdaļas. Sprieguma regulēšanas principi.
6 Akumulatoru baterija.
7 Motora iedarbināšanas iekārta.
8 Aizdedzes sistēma. Klasiskā aizdedzes sistēma.
9 SElektroniskās bezkontaktu aizdedzes sistēmas raksturojums, to veidi, uzbūve, darbība.
10 Digitālās aizdedzes sistēmas raksturojums, parametri, darbība.
11 Informācijas un kontroles sistēma, signalizatori un rādītāji, signālu veidi, mērinstrumenti un signālierīces.
12 Gaismas un skaņas signalizācijas ierīces, stikla tīrītāji un mazgātāji.
13 Apgaismošanas sistēma, slēgumu shēmas, optiskie elementi, to veidi un darbība.
14 Motora vadība. Degvielas daudzuma elektroniskā dozēšana un iesmidzināšana, gaisa daudzuma mērītāji.
15 Degmaisījuma degšanas procesa un izmešu kontrole.
16 Elektroniskās spēkratu vadības sistēmas, automātiskā pārnesumu kārba , balstiekārta. Ātruma ierobežotājs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi laboratorijas darbi; izstrādāts praktiskais darbs; sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas: Laboratorijas darbu uzdevumi, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
3. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.
4. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.