Kursa kods TraZ3015

Kredītpunkti 2

Loģistikas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesTelemātika un loģistika32161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Ikgadējās starptautiskās konferences TransBaltica publicētie materiāli un prezentācijas (http://transbaltic.eu).
2. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005.
3. Vadīšanas pamati. Mācību grāmata. Melnava, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Transports un loģistika. Laikraksta Dienas bizness pielikums. Dienas bizness: ziņas, vadošo ekonomistu viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041.
2. Žurnāla Kapitāls loģistikas materiāli. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. Ir LLU FB un EF EIK. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)

Piezīmes

Nozares studiju kurss LLU EF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studentiem tiks sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, praktiskās pamatiemaņas un izpratne loģistikā. Pēc kursa sekmīgas apgūšanas studenti iegūs izpratni par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi un loģistikas sistēmu darbības ekonomiskajiem aspektiem. Pārzinās loģistikas galvenās funkcijas, to realizācijas organizāciju un instrumentus, loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas. Iegūs pamatzināšanas par loģistikas vadīšana uzņēmumā. Novērtēs loģistikas nozares situāciju Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par loģistikas nozīmi, attīstības vēsturi un jaunākajām tendencēm Latvijā un pasaulē. Veidota izpratne par loģistikas pamatdarbību veidiem un to nodrošināšanas ekonomiskajiem un vadības mehānismiem un instrumentiem. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par loģistikas vidi veidojošiem iekšējiem un ārējiem faktoriem. Pamatzināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar loģistikas vadīšanu uzņēmumos.
Prasmes – prot nošķirt loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos (organizācijās). Prot analizēt loģistikas vidi veidojošos iekšējos un ārējos faktorus.
Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai aptvertu kopumā loģistikas vietu uzņēmumā, tās procesu organizāciju un analīzi.

Kursa plāns

1 Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība.
2 Loģistikas sistēmas. Loģistikas pamatdarbību veidi un to nodrošināšanas funkcijas.
3 Loģistikas aktualitāte mūsdienās.
4 Uzņēmuma loģistiku ietekmējošā iekšējā un ārējā vide, to ietekmējošie faktori.
5 Loģistikas izmaksas.
6 Ar transportēšanu saistītās vispārējās funkcijas.
7 Pārvadājumu veidu raksturojums.
8 Krājumu regulēšanas sfērā galvenās funkcijas.
9 Krājumu vadīšanas metodes.
10 Funkcijas iepirkumu un pasūtījumu jomā.
11 Noliktavu saimniecības un sadales sistēmas vadības funkcijas.
12 Noliktavu veidi un noliktavu sistēmas elementi
13 Iesaiņojuma un taras loma loģistikas darbībās.
14 Loģistikas sistēma un tās izveidošana uzņēmumā.
15 Loģistikas vieta uzņēmumā un loģistikas vadīšana uzņēmumā.
16 Loģistikas aktualitātes Pasaulē un Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no sekojošiem komponentiem: kontroldarbos saņemto punktu skaits, seminārnodarbībā saņemto punktu skaits un par līdzdalību un aktivitāti praktiskajās nodarbībās saņemto punktu skaits. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. kontroldarbos – 30 p., patstāvīgā darbā – 60 p. un līdzdalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās – 10 p. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Birzietis G. Transporta vadība un loģistika: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
2. Christopher M. Logistics and supply chain management : strategies for reducing cost and improving service. (2nd edition) London: Finacial Times Prentice Hall, 1998.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.