Kursa kods TraZ3013

Kredītpunkti 2

Tehnikas tirgus

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Tupiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Students iegūst paplašinātas zināšanas par lauksaimnieciskas ražošanas un transporta nodrošinājumu ar tehniskām iekārtām, darba mašīnām un servisa tehnoloģiskiem pakalpojumiem. Iegūst plašāku izpratni par rezerves daļu un citu ekspluatācijas materiālu tirgu. Gūst padziļinātu izpratni par jaunas un lietotas tehnikas tirgus izmaiņu tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: students iegūst zināšanas par tehnikas tirgus īpatnībām, produktu struktūru un pircēju kontingentu. Iegūst zināšanas par tehnikas izplatītāju - dīleru darbu, tirdzniecības vietu iekārtojumu un klientu apkalpošanu.
Prasmes: students spēj izvērtēt firmas pakalpojumus, izvēlēties pieņemamāko ražotājfirmu un dīlera uzņēmumu. Spēj piedalīties mašīnu pirkšanas - pārdošanas dokumentu sagatavošanā.
Kompetence: spēj patstāvīgi orientēties tehnikas piedāvājumos, tehniskā dokumentācijā un reklāmas materiālos. Spēj kritiski vērtēt tehnikas izplatītāju produkciju un piedāvāto tehniskā servisa kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Industriālo preču (tehnikas) un servisa pakalpojumu tirgus.
2 Izmaiņas transporta un lauksaimniecības ražošanas nodrošinājuma un servisa tehnoloģisko pakalpojumu tirgū.
3 Transporta, lauksaimniecības uzņēmumos nepieciešamo tehnisko un servisa tehnoloģisko pakalpojumu veidi.
4 Pircēju sastāvs un struktūra.
5 Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process un to iespaidojošie faktori.
6 Tirgus informācijas loģistiskās sistēmas un informācijas struktūra.
7 Piegādātāju izvēle.
8 Tehnikas (mašīnu, iekārtu) un to izgatavotājfirmu vērtēšanas metodes.
9 Preces piegādātāja un pircēja risks.
10 Servisa tehnisko pakalpojumu dažādie veidi.
11 Servisa pakalpojumu kvalitātes kritēriji.
12 Tehnikas izplatītāju - dīleru uzņēmumi un to struktūra.
13 transporta un lauksaimniecības tehnikas redzamākās izplatītājfirmas .
14 Rezerves daļu tirgus īpatnības un sagādes loģistika.
15 Tirdzniecība ar jaunu tehniku.
16 Tirdzniecība ar lietotu tehniku.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un ieskaitīti divi individuāli uzdotie mājas darbi. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava, 2007. 118 lpp.
2. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 2002. 305 lpp.
3. Beļčikovs J., Praude V.. Marketings. Rīga, Vaidelote, 1999. 559 lpp.
4. Kotler P. Marketing management, Analysis, Planning and Control. 10-th edition. Upper Saddle River, NI, Prentice Hall, 1999. 707 p.

Papildliteratūra

1. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. R., Vaidelote, 2003. 360 lpp.
2. Brassington F., Pettitt S. Principles of Marketing. [Harlow] : Financial Times Prentice Hall, 2006. 1264 p.
3. Ilke George. Produkcijas noiets. Rīga, Jumava, 1999. 64 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Top Agrar : Das Magazin fuer moderne Landwirtschaft. Muenster : Landwirtschaftsverlag, -1996- ISSN 0342-2399.

Piezīmes

Izvēle: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tehniskais eksperts studentiem.