Kursa kods TraZ3010

Kredītpunkti 3

Mašīnu uzbūve II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesSauszemes transports un infrastruktūra48242420/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

TraZ3009, Mašīnu uzbūve I

Papildliteratūra

1. Gerigk P. and others. Kraftfahrzeugtehnik. Berlin: Westermann, 2006. 2. Харазов А.М, Гернер В.С., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования тягово–экономичесских показателей автомобилей. Москва: Высшая школа, 1990. 61 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65 2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts mācību kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Tehniskais eksperts”.

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkoti spēkratu transmisijas elementi, to konstrukcijas iedalījumi, gaitas iekārta, riteņu konstrukcija, iedalījums. Studenti iepazīstas ar stūres iekārtu, bremžu iekārtu. Tiek sniegts ieskats Traktortehnikas klasifikācijā, uzbūvē. Traktortehniku raksturojošie parametri. Traktortehnikas hidrosistēmas un uzkares iekārta. Augkopības mašīnas, to veidi, darba vide.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēkratu transmisijas elementu konstrukcijā un to darbībā, kā arī augkopības mašīnās.
Prasmes: novērtēt spēkratu transmisijas elementu darbību, traktortehnikas darbības īpatnības un augkopības mašīnu konstruktīvos risinājumus. Kompetence: raksturot spēkratu transmisijas darbības īpatnības, pārzināt traktortehnikas rakturojošos parametrus un, atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem, izvēlēties atbilstošu traktortehniku, izvēlēties katrai konkrētai vietai un kultūrai atbilstošu augkopības mašīnu.
1. kontroldarbs – Spēŗktatu transmisijas uzbūve un darbība.
2. kontroldarbs – Traktortehnikas uzbūve.
3. kontroldarbs – Lauksaimniecības mašīnu uzbūve.
Spēj patstāvīgi noteikt spēkratu transmisijas un lauksaimniecības tehnikas elementu tehnisko stāvokli – laboratorijas darbi.

Kursa plāns

1 Dzenošie tilti, galvenie pārvadi, diferenciāli, dzenošās pusasis, to konstrukcija, iedalījums.
2 Gaitas iekārtas uzdevums, iedalījums.
3 Riteņu konstrukcija, uzdevumi. Vadriteņu nostatījuma leņķi priekšpiedziņas un pakaļpiedziņas automobilim.
4 Stūres iekārtas uzdevums, iedalījums, stūres mehānismi.
5 Stūres iekārtas ar pastiprinātāju, klasifikācijas, uzdevums. Hidropastiprinātāji, elektropastiprinātāji.
6 Bremžu iekārta, uzdevums, iedalījums. Bremžu mehānismu veidi, darbības principi.
7 Bremžu daudzkontūru pneimopārvadu konstruktīvā uzbūve, darbības princips.
8 Elektrohidrauliskās ABS sistēmas, uzdevums, iedalījums, darbības princips.
9 Traktoru attīstības vēsture. Traktoru klasifikācija un uzbūve. Traktorus raksturojošie parametri.
10 Traktortehnikas transmisija. Riteņtraktoru dzenošie tilti, sānpārvadi, jūgvārpstas.
11 Traktortehnikas stūres, bremžu un gaitas iekārtas. Spēkratu hidrosistēmas un uzkares iekārta.
12 Ievads spēkratu teorijā, spēkrata vilces dinamika un jaudas bilance.
13 Augkopības mašīnu darba vide: augsne, meteoroloģiskie apstākļi un laika faktors.
14 Tehnika augsnes apstrādei ar apvēršanu un bez apvēršanas.
15 Sadalītājmašīnas. Lopbarības mašīnas. Graudu kombaini.
16 Kartupeļu, linu un dārzeņu novākšanas mašīnas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanas spēkratu uzbūvē, terminoloģija. Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās kontroldarbu atzīmes.

Pamatliteratūra

1. Halderman J.D. Automotive chasis systems. Brakes, steering, suspension and alignment. Englewood Cliffs New Jersey: Columbus, Ohio Prentice Hall. 1996. 404 p. 2. Modern Automotive Technology. 1st. English edition. Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p. 3. Krick R. Modern automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., 2003. 4. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa-Lehrmittel, 2006. 688 p.