Kursa kods TraZ3009

Kredītpunkti 3

Mašīnu uzbūve I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkots spēkratu klasifikācija un uzbūve, motoru klasifikācija, uzbūve, darbības principi. Tiek aplūkoti iekšdedzes motoru mehānismi un sistēmas, kā arī motora mehāniskā un elektroniskā regulēšana, transmisiju veidi, uzdevums, iedalījums, sastāvdaļas: sajūgi, pārnesumkārbas, sadales kārbas, diferenciāļi, galvenie pārvadi, jūgvārpstas, piedziņas shēmas, to uzbūve un darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēkratu uzbūves īpatnībās, to mezglu darbības principos.
Prasmes: spēj novērtēt spēkratu un motoru tehniskos rādītājus, to darbību; veikt pilnvērtīgu spēkratu apkopi ekonomiska transporta un agrotehniskā darba veikšanai. Kompetence: iegūtās zināšanas dod iespēju pastāvīgi analizēt inženiertehniskos spēkratu konstrukciju risinājumus, pastāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus spēkratu bezatteices darbības nodrošināšanai.
1. kontroldarbs – Spēkratu motoru uzbūve un darbība.
2. kontroldarbs – Spēŗktatu transmisijas darbība.
Spēj patstāvīgi noteikt spēkratu konstrukciju elementu tehnisko stāvokli – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Automobiļu iedalījums, automobiļu vispārējā uzbūve: motors, šasija, virsbūve, to uzdevums un novietojums.
2 Motoru iedalījums, uzbūve, darbības principi un rādītāji, darbības pamatjēdzieni.
3 Kloķa-klaņa mehānisms, tā uzdevums, uzbūve.
4 Gāzu sadales mehānisms, tā uzdevums, uzbūve.
5 Eļļošanas sistēma, tās uzdevums, darbības princips.
6 Dzeses sistēma, tās uzdevums, darbības princips.
7 Ottomotoru barošanas sistēmas principiālā shēma, pamatsastāvdaļas, darbības principi.
8 Gāzmotoru barošanas sistēmas.
9 Neitralizatori-katalizatori, to darbības principi.
10 Ottomotoru degvielas iesmidzināšanas sistēmas.
11 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas.
12 Transmisijas uzdevums, iedalījums, mehānismi.
13 Sajūgi, iedalījums, uzbūve, darbības princips.
14 Pārnesumkārbu uzdevums, iedalījums, darbības princips.
15 Sadales kārbas, starpsavienojumi, kārdānpārvadi, to iedalījums, uzdevums.
16 Automātiskās pārnesumkārbas, to klasifikācija, uzbūve, darbības princips.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās kontroldarbu atzīmes.

Pamatliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava, 2008. 199 lpp. 2. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 517 lpp. 3. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp. 4. Modern Automotive Technology: fundamentals, service, diagnostics. Editorial office (German edition) R. Gscheidle. 1st. English edition, 2006. 688 p. 4. Europa reference books for automotive technology . ISBN 3808523018.

Papildliteratūra

1. Zalcmanis G. Benzīnmotoru degvielas iesmidzināšanas sistēmas. Rīga: RTU, 1995. 89 lpp. 2. Zalcmanis G. Automobiļu riepas un riteņi. Rīga: RTU, 1996. 51 lpp. 3. Zalcmanis G. Bremžu pretbloķēšanas sistēmas ABS. Rīga: RTU, 1996. 56 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65 2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts mācību kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Tehniskais eksperts”.