Kursa kods TraZ2002

Kredītpunkti 2.50

Automobiļa droša vadīšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author viesasist.

Juris Bolšteins

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Transporta psiholoģija – autovadītāja darba psiholoģija – cilvēka uzvedība ceļa apstākļos. Jēdziens par vadītāja psihofizioloģiju. Vadītāja personība un tās loma profesionālajā darbībā. Ceļu satiksmes situāciju uztvere un prognozēšana. Automobiļa vadīšanas īpatnības sarežģītos ceļa apstākļos. Braukšanas meistarība un vadīšanas iemaņu pilnveidošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - transportlīdzekļa vadītāja psiholoģijā, ceļu satiksmes noteikumos, automobiļa drošas vadīšanas pamatprincipos un automobiļa vadīšana sarežģītos ceļa apstākļos.
• Prasmes - analizēt transportlīdzekļu kustības drošības jautājumus, pielietot iegūtās zināšanas praktiskā ceļu organizācijā, novērtēt ceļu stāvokli atbilstoši kustības drošībai un droši vadīt transporta līdzekli.

• Kompetence - ceļu satiksmes situāciju uztverē un prognozēšanā, braukšanas meistarības un vadīšanas iemaņu pilnveidošanā un analizēt cilvēka uzvedību sarežģītos ceļa apstākļos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vadītājs sistēmā “vadītājs – automobilis – ceļš – vide”.
2 Transporta psiholoģija - satiksmes dalībnieku uzvedība ceļa apstākļos.
3 Autovadītāja psihofizioloģija (redze, acumērs, reakcija, uzmanība, spriedze, koncentrēšanās).
4 Drošs – uzticams vadītājs pie stūres (piemērotība, sagatavotība, darbaspējas).
5 Psiholoģiskā drošība (uztvere, domāšana, atmiņa, disciplinētība).
6 Vadītāja personība un tās loma profesionālajā darbībā (raksturs, temperaments, intereses, spējas).
7 Autovadītāja darbs, veselība un higiēna.
8 Ceļu satiksmes situāciju uztvere un prognozēšana (bīstamas un kritiskas situācijas).
9 Ceļu satiksmes negadījumi, to klasifikācija un analīze.
10 Transporta līdzekļa vadīšana alkohola un narkotisko vielu iespaidā.
11 Automobiļa vadīšana sarežģītos ceļa apstākļos
12 Profesionālās meistarības pilnveide (zināšanas + iemaņas + ieradumi + attieksme = meistarība).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Apmeklētas nodarbības, uzrakstīti pārbaudes un psiholoģiskie testi, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Ir autovadītāja apliecība.

Pamatliteratūra

1. Pints A. Drošas braukšanas noslēpumi. – Rīga: Avots, 1999. 270 lpp.
2. Bolšteins J. Kustības drošības pamati // Lekcija. - Jelgava: LLU, 2011. 25 lpp.
3. Likumi - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/normativie_dokumenti/likumi/

Piezīmes

Izvēles kurss visu fakultāšu studiju programmām.