Kursa kods SpoZP003

Kredītpunkti 0.75

Sports III

Zinātnes nozareSporta zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā30

Lekciju stundu skaits2

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums29.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSporta centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Viktors Valainis

Dr. sc. ing.

author lekt.

Inta Alksne

Mg. paed.

author lekt.

Inta Ozola

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Teorētiskās zināšanas izskaidro fizisko vingrinājumu izpildes laikā notiekošos fizioloģiskos procesus, muskuļu darbību vingrinājumos, kā arī pamata fiziskās slodzes nepieciešamību veselīga dzīves veida un darba spēju paaugstināšanas kontekstā. Praktiskās nodarbības nostiprina un uzlabo, kā arī attīsta kustību prasmes un iemaņas, kuras palīdz biomotoro spēju pilnveidē. Ņemot vērā studentu atšķirīgās intereses un fizisko sagatavotību, nodarbības notiek dažādu sporta veidu grupās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par fizisko īpašību un funkcionālo spēju attīstības kopsakarībām, kustību biomehānisko pamatojumu.
Iegūst prasmes lietot un variēt dažādus vingrinājumus kustību prasmju, iemaņu un fizisko īpašibu attīstīšanai, pareizi dozējot slodzes apjomu un intensitāti.
Ir kompetenti pareizi un kvalitatīvi izpildīt vingrinājumus, strādājot grupā vai patstāvīgi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija - studiju priekšmets, tā uzdevumi un mērķi.
2 Fizisko spēju pārbaudes tests.
3 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
4 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
5 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
6 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
7 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
8 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
9 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
10 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
11 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
12 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
13 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
14 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilveidošana izvēlētajā sporta veidā.
15 Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā.
16 Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko nodarbību apmeklējums, funkcionālās sagatavotības vērtēšanas testi, piedalīšanās LLU sacensībās, veselības un sporta pasākumos.

Pamatliteratūra

1. Apinis P. Cilvēks-anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati - Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, Apgāds Jāņa sēta 2005. - 800 lpp.
2. Āboltiņa M., Knipše G. Sporta mioloģija - Rīga: LIC 1992. - 108 lpp.
3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati - Rīga: LSPA 2002. - 1. daļa 102 lpp. un 2. daļa 89 lpp.
4. Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? - Rīga: Drukātava 2006. - 197 lpp.

Papildliteratūra

1. Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm - Rīga, Zvaigzne ABC 2002. - 135 lpp.
2. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati - Rīga, RaKa 2009. - 295 lpp.
3. Švinks U. Studentu sports - Riga, LSPA 2001. - 41 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veselība: populārzinātnisks žurnāls ģimenei. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-804X.
2. Shape: harmonija, skaistums, veselība, fitness, uzturs. Rīga: Santa. ISSN 1691-2543.
3. Sporta Avīze: nedēļraksts. Rīga: LOK Sponsoru klubs. ISSN 1691-0451.

Piezīmes

Kurss iekļauts visu fakultāšu pamatstudiju programmu obligātajā daļā.