Kursa kods SpoZ2001

Kredītpunkti 1

Sports III

Zinātnes nozareSporta zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits2

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSporta centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Inta Alksne

Mg. paed.

author lekt.

Jānis Vītols

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Teorētiskās zināšanas izskaidro fizisko vingrinājumu izpildes laikā notiekošos fizioloģiskos procesus, muskuļu darbību vingrinājumos, kā arī pamata fiziskās slodzes nepieciešamību, veselīga dzīves veida un darba spēju paaugstināšanas kontekstā. praktiskās nodarbības nostiprina un uzlabo, kā arī attīsta kustību prasmes un iemaņas, kuras palīdz biomotoro spēju pilnveidē. Ņemot vērā studējošo atšķirīgās intereses un fizisko sagatavotību, nodarbības notiek dažādu sporta veidu grupās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina fizisko īpašību un funkcionālo spēju attīstības kopsakarības 2. Izprot savu kustību iespējas un atzīst trūkumus 3. Izprot dažādu kustību biomehānisko pamatojumu 4. Prot izpildīt un variēt dažādus vingrinājumus fizisko īpašību attīstīšanai 5. Mēģina pareizi dozēt slodzes apjomu un intensitāti 6. Demonstrē pareizu un kvalitatīvu vingrinājumu izpildi 7. Spēj patstāvīgi pielāgot vingrinājumu kompleksu atbilstoši situācijai un vajadzībai

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija - studiju priekšmets, tā uzdevumi un mērķi.
2 Fizisko spēju pārbaudes tests.
3 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
4 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
5 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
6 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
7 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
8 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
9 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
10 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
11 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
12 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
13 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
14 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
15 Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā.
16 Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko nodarbību apmeklējums, funkcionālās sagatavotības vērtēšanas testi, piedalīšanās sacensībās, veselības un sporta pasākumos, kā arī sacensību tiesāšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav plānots.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaite ir atkarīga no praktisko nodarbību apmeklējuma un funkcionālās sagatavotības vērtēšanas testu izpildes Students saņem sekmīgu vērtējumu, ja nodarbību apmeklējums ir vismaz 85 % Fizisko pārbaudes testu rezultātus novērtē saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem

Pamatliteratūra

1. Apinis P. Cilvēks - anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2005. ISBN 9984927903. 2. Ābele A. (2018) RaKa . Sporta psiholoģija: teorija un prakse, 344 lpp. 3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002. . Pulev J., Milroy P. Running Anatomy. 2010. 200 p. 4. Trenera rokasgrāmata (2006.) Treneru tālākizglītības centrs, 312 lpp., 5. Mc Leod I. Swimming anatomy. 2010. 193 p. 7. Servell D., Watkin P., Murray G. Sport and Exercise Science. 2012. 376 p

Papildliteratūra

1. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp. 2. Ābele A. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata + CD (2015) Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, 240 lpp., 3. Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp. 4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp. 5. American College of Sports medicine (ACSM’s). Guidelines for Exercises Testing and Prescription. 10 th Edition. 2017. 472 p. 6. Kluver W. Introduction to Exercise Science. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2nd Edition. 2014. 496 p. 7. Peterson F. K., Provance G. P., Rodgers M., Romani W. Testing Muscles and Function with Posture and Pain. 2018. 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/ 2. http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014 3. Veselība. ISSN 1407-804X 3. https://treneruizglitiba.lv/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts visu fakultāšu pamatstudiju programmu obligātajā daļā.