Kursa kods SpoZ1002

Kredītpunkti 1

Sports II

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Sporta zinātne3223010/03/2014Sporta centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Inta Alksne

Pedagoģijas maģistrs

author lekt.

Inta Ozola

pedagoģijas maģistrs

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts visu fakultāšu pamatstudiju programmu obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Teorētiskās zināšanas izskaidro fizisko vingrinājumu izpildes laikā notiekošos fizioloģiskos procesus, muskuļu darbību vingrinājumos, kā arī pamata fiziskās slodzes nepieciešamību, veselīga dzīves veida un darba spēju paaugstināšanas kontekstā. praktiskās nodarbības nostiprina un uzlabo, kā arī attīsta kustību prasmes un iemaņas, kuras palīdz biomotoro spēju pilnveidē. Ņemot vērā studējošo atšķirīgās intereses un fizisko sagatavotību, nodarbības notiek dažādu sporta veidu grupās.

Rezultāti

Studējošie iegūst
• zināšanas par fizisko īpašību un funkcionālo spēju attīstības kopsakarībām, kustību biomehānisko pamatojumu;
• prasmes lietot un variēt dažādus vingrinājumus kustību prasmju, iemaņu un fizisko īpašību attīstīšanai, pareizi dozējot slodzes apjomu un intensitāti;
• ir kompetenti pareizi un kvalitatīvi izpildīt vingrinājumus, strādājot grupā vai patstāvīgi.

Kursa plāns

1 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
2 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
3 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
4 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
5 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
6 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
7 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
8 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
9 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
10 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
11 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
12 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
13 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
14 Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.
15 Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā.
16 Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko nodarbību apmeklējums, funkcionālās sagatavotības vērtēšanas testi, piedalīšanās LLU sacensībās, veselības un sporta pasākumos.

Mācību pamatliteratūra

1. Apinis P. Cilvēks -anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds. Apg. "Jāņasēta", 2005. ISBN 9984927903.
2. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002.
3. Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga: Drukātava, 2006. 197 lpp. ISBN 9984984184.
4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp. ISBN 9984798054.

Papildliteratūra

1. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp. ISBN 9789984460178.
2. Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp. ISBN 9984262782
3. Krauksts V. Ģenētika sportā. Rīga: Drukātava, 2007. 107 lpp. ISBN 9789984798226

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/
2. Sports. http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014
3. Žurnāli "Veselība", ISSN 1407-804X ;"Shape" ISSN • 0744-5121