Kursa kods Soci6013

Kredītpunkti 4

Organizāciju studijas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Viola Korpa

Dr. sc. soc.

author viesdoc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par teorētisko skatījumu attiecībā uz organizācijām. Kursa ietvaros aplūkojot daudzveidīgās teorijas, pieejas un modeļus, studenti gūst izpratni par to, kā šīs idejas var tikt pielietotas kā praktiski instrumenti organizāciju izpētē un reālu organizācijas problēmu analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• plašas un padziļinātas zināšanas par organizāciju specifiku un kompleksitāti, izpratne par nozīmīgākajām teorētiskajām perspektīvām un analīzes pieejām organizāciju izpētē;
• pilnveidotas sekojošas prasmes un spējas:
- analītiskās un sistēmiskās domāšanas prasmes;
- spēja identificēt un novērtēt cēloņseku sakarības organizāciju funkcionēšanas kontekstā;
- argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.
• kompetence:
- atšķirt iepriekš prognozējamas situācijas un norises organizāciju funkcionēšanā no neparedzētajām un attiecīgi rīkoties, pielietojot organizāciju teorijas, metodes un pieejas;
- ar izpratni pielietot noteiktas zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu iestādes vai struktūrvienības darbu, rosinātu un veicinātu institucionālo pārmaiņu procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizāciju teorijas būtība, tās saistība ar citām zinātnēm. Pārskats pār organizāciju teorijām un pieejām.
2 Organizācijas būtības izpratnes. Organizāciju daudzveidība sabiedrībā. Organizāciju tipoloģija.
3 Organizācijas ārējā vide. Organizācijas un globalizācija.
4 Organizācijas iekšējā vide.
5 Organizācijas kultūras jēdziens un tipoloģija.
6 Organizācijas kultūras līmeņi, redzamā un neredzamā daļa.
7 Organizācijas kultūra un personāls. Organizācijas kultūras vadības specifika.
8 Pārmaiņu realizēšana organizācijās. Inovācijas kā pārmaiņu veids.
9 Organizācijas kā izpētes un analīzes objekts.
10 Metodoloģiskās pieejas organizāciju pētniecībā.
11 Organizāciju izpētes metodoloģiskās problēmas un to novēršanas iespējas.
12 Dažāda tipa organizāciju izpētes un analīzes specifiskie faktori.
13 Universālās un specifiskās organizāciju analīzes pieejas.
14 Organizācijas elementu izpētes specifika.
15 Organizāciju izpētes un analīzes instrumenti: ietvari, modeļi, metodes, matricas, skalas u.tml.
16 Organizāciju efektivitātes mērīšana un tās problēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, kura formu nosaka pasniedzējs, kursa noslēgumā. Argumentētā eseja un referāts par pasniedzēja uzdoto tematu; veikti uzdotie konspekti, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam; veikta kādas organizācijas, tās elementu, procesu vai kultūras analīze, izmantojot konkrētu instrumentu - modeli, metodi u.tml.;

Pamatliteratūra

1. Daft R. Organization theory and design. 8th edition USA: Thomson South-Western, 2004. 624 p.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra. Rīga: Jumava, 2009. 182 lpp.
3. Hatch M.J. Cunliffe A.L. Organization Theory. Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. 370 p.
4. Robson C. Real world research :a resource for users of social research methods in applied settings. Chichester, West Sussex ; Hoboken, N.J. : Wiley Blackwell, 2011. 586 p.

Papildliteratūra

1. Adler P.S. (ed.) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009. 679 p.
2. Barets R. Vērtīborientētas organizācijas izveide. Rīga: Biedrība Domas Spēks, 2008. 227 lpp.
3. Buchanan D., Bryman A. (ed.) The Sage Handbook of Organizational Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 2009. 738 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Family Business Experts. [Tiešaiste].[Skatīts 04.02.2014.] Pieejams: http://www.family-business-experts.com/family-business-experts.html
2. Organizational Research Methods. Sage žurnāls. [Tiešsaiste] [Skatīts:04.02.2014.] Pieejams: http://orm.sagepub.com
3. Organization studies. SAGE Journals Online. 2010- [Tiešsaiste]. [Skatīts 23.02.2011.] Pieejams http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201657&crossRegion=eur - e-ISSN: 1741- 3044

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".